Tehdit Suçu: Unsurları ve Cezası

Tehdit Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 106. maddesinde tehdit suçu iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun düzenlenmesi ile kişi hürriyetine karşı işlenen saldırganların cezalandırılması amaçlanmaktadır. Bu ceza düzenlemesi ile korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunetidir.

Tehdit Suçu: Unsurları

Tehdit suçunun basit hali, tehdit fiilinin, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunacağının belirtilmesi ile gerçekleştirilmesidir. Tehdit suçunda önemli olan ileride gerçekleşecek saldırının mağdura bildirilmesidir. Aynı şekilde, saldırı yine de haksız olmalıdır. Yine tehdit fiilinde kanun koyucu, kişinin mal varlığına büyük zarar vereceği veya başka bir zarara yol açacağı belirtilerek tehdit fiiline herhangi bir sınırlama getirmemiş ve zararın meydana gelmesi esasına dayanmıştır. Yapılması gereken varlıklar açısından büyüktür. Bu durumda hakim, mağdurun gelirini, giderini, sosyal hayatını ve ekonomik durumunu bir bütün olarak değerlendirerek mal varlığına verilen zararın niteliğini tespit edecek ve tehdit suçunun oluşup oluşmadığına karar verecektir.

Tehdit suçunun varlığı için genel kast yeterlidir. Bu suçun oluşması açısından failin hangi saikle hareket ettiği önemli değildir. Aynı şekilde Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 05.04.2006 tarih ve 2004/6850 sayılı ve esas 2006/9045 sayılı kararında da belirtildiği üzere tehdidin muhatap üzerinde etkili olması gerekmez. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılmasına gerek yoktur. Tehdit suçunun manevi unsuru genel kasttan oluşmakta olup, suçun hukuki tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek işlenmesi anlamına gelmektedir.

Tehdit Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 106/1 maddesinde tehdit suçunun basit şekli düzenlenirken, 106/2 maddesinde tehdit suçunun nitelikli şekli düzenlenmiştir.

Basit Tehdit Suçu ve Cezası

Basit tehdit suçunda mağdur haksız yere zarara uğrayacağı gerekçesiyle tehdit edilmekle birlikte mağdurun olası zararı ciddi bir zarar değildir. Yaşam hakkı veya mülkiyet değerlerine yönelik basit tehdit suçunun iki biçimi vardır:

Tehdit suçunun basit şekli yaşam hakkı değerlerine yönelik ise cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis. Bir başka deyişle, bir kişiye karşı tehdit suçu işleme kastı ile “seni öldüreceğim” demek, tehdit suçunun yaşam hakkı değerlerini merkeze alan basit biçiminin oluşmasına yol açmaktadır.

Basit mal varlığına tehdit suçunda, suçun cezası 6 aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Ekonomik değeri olan varlıklar, her türlü taşınır, gayrimenkul, iş yeri vb. Mağdura “Arabanı yakacağım” gibi değerleri temsil eden suç, onun mal varlığına yöneltilen suçun basit halini oluşturmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mal varlığına yönelik basit tehdit, mağdurun şikayetine bağlı olarak soruşturulmaktadır.

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeline görevleri nedeniyle tehdit suçunda kanunda yer alan suçun cezası yarı oranında artırılır. Ayrıca hapis cezası ertelenemez. (7243 sayılı Kanun madde 28).

Nitelikli Tehdit Suçu ve Cezası

Kanun, tehdit suçunun nitelikli biçimlerinin, yani ağır biçimlerinin, mağdurun daha savunmasız bırakılması veya daha fazla sindirilmesi nedeniyle işlenmesi durumunda cezada bir artış öngörüyor. Tehdit suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde faile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmelidir.

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeline görevleri nedeniyle tehdit suçunda kanunda yer alan suçun cezası yarı oranında artırılır. Ayrıca hapis cezası ertelenemez. (7243 sayılı Kanun madde 28).

Tehdit Suçu: Soruşturma Prosedürü

Tehdit suçunun başkasının hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına saldıracağı belirtilerek işlenmesi hâlinde suç şikayete tabi değildir. Soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır. Bu durumda şikayetçi veya katılımcı şikayetten vazgeçerse kamu davası reddedilmez. Dosya savcılıkta ise savcılık soruşturma yapacak, dosya mahkemedeyse mahkeme kovuşturmaya devam edecek.

Ancak, mal varlığına büyük zarar verecek veya başka bir zarara yol açacak bir tehdit varsa, soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlıdır. Bu durumda şikayetçi veya katılan şikayetten vazgeçerse, savcılık şikayetin olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

Tehdit Suçu: Kovuşturma Prosedürü

Tehdit suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 106/1 maddesinin 1. Soruşturma savcılık tarafından tehdit fiilinde re’sen yürütülür. Yine bu fıkra kapsamına giren davalar mahkemece re’sen takip edilmeye devam edilir. Tehdit fiilini nitelikli haller sayan Türk Ceza Kanunu’nun 106/2. maddesinde belirtilen hallerde, tehdidin silahla, kişiyi tanınmaz hale getirerek, imzasız mektupla veya özel işaretler kullanılarak, daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, mevcut ya da olduğu sanılan suç örgütlerinin yarattığı ürkütücü güçten yararlanarak birden fazla kişiyi bir araya getirmek. Eylem şikayete konu olmayacak ve savcılık tarafından resen soruşturma açılacak ve kovuşturmaya mahkeme tarafından resen devam edilecek.

Tehdit Suçu: Tutuklama Tedbiri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde tutuklama gerekçeleri sıralanıyor. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve tutuklama nedeni varsa, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, Şüpheli veya sanığın delilleri yok etmeye, saklamaya veya değiştirmeye çalışması veya tanık, mağdur üzerinde baskı uygulamaya çalışması veya diğerleri, tutuklama emri çıkarılabilir. Bu kapsamda, tehdit suçunun nitelikli hallerinde cezanın üst sınırı 2 yıldan fazla olmakla birlikte, 5271 sayılı CMK’da katalog suç sayılmamakla birlikte, hakim huzurunda tutuklama kararı verebilmektedir. kuvvetli suç şüphesi oluşturan durumlardandır.

Tehdit Suçu: Uzlaşma

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesi uyarınca, soruşturması ve kovuşturması şikayete dayalı olan ve kanunda sayılan belirli suç türleri için şüpheli ile mağdur veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılmasına çalışılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalarının şikayete dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu. Tehdit suçunun 106/1. fıkrasının 2. cümlesinde sayılan “Mal yönünden büyük bir zarara yol açacağı veya başka bir zarara yol açacağı beyanı ile tehdit eylemi” şikayete konu olduğu için uzlaşmaya tabidir. Aynı zamanda tehdit suçunun 106/1 fıkrasının 1. cümlesi 253 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde sayıldığı için. 5271 sayılı şikayete konu olmasa dahi uzlaşma kapsamına alınır.

Tehdit Suçu: Korunan Yasal Değer

Tehdit suçunda korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunetlerinin sağlanması ve böylece kişilerde güvensizlik duygusunun oluşmasının önlenmesidir. Tehdit altındaki kişinin özgürce karar vermesi ve kararını uygulaması mümkün değildir. Bu nedenle bu suç türünde bireyin iç huzuru ve hukuki güvenlik duygusunun korunması amaçlanmaktadır.

Tehdit Suçu: Kısa Özet

Tehdit suçunun tüzel kişilere (şirket, vakıf, dernek vb.) karşı işlenmesi mümkün değildir. Mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suç olduğundan, tehdit söz veya davranışının başka bir nedene sebebiyet vermesinin bir önemi yoktur. somut zarar Tehdit suçunun manevi unsuru bakımından genel kast yeterlidir. Tehdit suçu, failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün tasviridir. Gözdağı anlamına gelen tehdit, bir kimseye zarar veya zarar verileceğinin bildirilmesidir. Failin fiili işlerken tehdit boyutunu aşan söz ve davranışlarda bulunması halinde ‘şantaj suçu’ meydana gelebilir. Tehdit suçu hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur. Tehdit suçunda korunan hukuki değer, kişilerin iç huzurudur. Şikayet süreci, mağdurun suçu ve faili öğrenmesiyle başlar. TCK 106/1 maddesinde düzenlenen tehdit suçunun temel şekli, uzlaşma usulünün uygulanmasını gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Kavga sırasında söylenen sözler, o anki ruh halinden kaynaklanan, ani ve öfkeyle söylenen sözler olabilir. Failin silahlı olması suçun silahla işlendiğini kabul etmesi için yeterli değildir. İltifat kastıyla gıyabında tehdit suçu iki şekilde işlenebilir. Uzlaştırma kapsamındaki suçlarda gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma usulüne başvurulmalıdır. Uzlaşma sağlanamazsa, soruşturma veya yargılamaya devam edilmelidir. Basit mal varlığına yönelik tehditte suçun cezası 6 aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Bu suçlar bakımından şikayet hakkı zamanaşımı olan 8 yıl içinde kullanılabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

3 thoughts on “Tehdit Suçu: Unsurları ve Cezası”

  1. Medeni hukuk temel ilkeleri ve genel esasları, hukukun önemli konuları arasındadır. Medeni Kanun’un başlangıç bölümünde genel ilkeler yer almıştır. Kanun sözüyle ve özüyle uygulanmaktadır. Eğer kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim örf ve âdet hukukuna göre, bu yoksa hâkim bir kanun koyucu olsa neye karar verirse onu esas alır. Yasalarda güven dürüstlük ilkesi de söz konusudur. Hakkın kötüye kullanılmasını ise hukuk korumaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir