Vergi Ziyaı Cezası 

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi, vatandaşların gelirleri ve mülkleri üzerinden devlet tarafından yapılan yasal bir ödemedir. Devlet, vergilendirmeden elde ettiği geliri harcamalarını karşılamak için kullanır. Her ülkenin, gelir vergisi, emlak vergisi ve belirli vergilerin muafiyetine dayanan kendi vergi sistemi vardır. Bir vergi sistemi üç ana bölümden oluşur: devlet, operasyon ve hizmetleri desteklemek için vergi gelirini kullanır.

Devlet, ülkeyi yönetmek, vatandaşlara hizmet ve mal sağlamak ve çalışanlarına ödeme yapmak için vergi gelirine ihtiyacı var. Devlet vergiyi idari para cezaları, sübvansiyonlar veya devlet varlıklarının satışı gibi çeşitli kanallardan toplamaktadır. Bunun yanı sıra ne kadar vergi konulabileceği ve nasıl tahsil edilebileceği konusunda da yasal kısıtlamalar bulunmaktadır.

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlu kişinin vergilendirme ile ilgili görevlerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu vergi kaybına neden olan mali kabahattir (VUK m. 341). ). Uygulamada vergi ziyaı kabahati “vergi ziyaı suçu” olarak da adlandırılmaktadır. Vergi ziyaı kabahati nedeniyle vergi idaresi tarafından verilen vergi ziyaı cezası da idari bir cezadır. Vergi ziyaı cezasına karşı vergi mahkemesinde iptal davası açılması ile cezanın tahsili davanın sonuna kadar kendiliğinden durur. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alınmasına gerek yoktur.

Şahıs, medeni durum veya aile durumu hakkında yanlış beyanda bulunularak veya başka suretle verginin eksik tahakkuk ettirilmesi veya haksız yere iade edilmesine sebep olunması da vergi ziyaı sayılır. Vergi ziyaı kabahatinin işlenmesi hâlinde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veya haksız iadenin geri alınması vergi ziyaı cezasının uygulanmasına engel değildir (VUK md.341).

Vergi ziyaı kusurunu teşkil eden fiillerin gerçekleşmesi “tahakkuk” aşamasından önce gerçekleşir. Vergi tahakkuku aşamasından sonra tahakkuk aşaması gelir. Vergi matrahı, vergi alacağının hesaplanarak tutarın tespit edilmesidir. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenme aşamasına gelmesi olarak tanımlanmaktadır (VUK md.22). Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi durumunda vergi ziyaı oluşacağı için mükellefe veya sorumluya vergi ziyaı cezası kesilmelidir. Vergi ziyaı cezasının doğabilmesi için vergi ziyanını oluşturan fiilin mükelleften veya vergi memurundan kaynaklanmış olması gerekir.

Vergi Zıyaı Cezasını Gerektiren Haller (VUK 341)

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun fiili ile oluşmalıdır, eğer vergi ziyaı meydana gelmezse, fiil kanuna aykırı olsa dahi, vergi ziyaı cezası verilemez. Vergi ziyaı cezasının verilebilmesi için VUK’un 341. maddesinde yer alan vergi ziyaı fiillerinin işlenmiş olması yeterli olmayıp, vergi ziyaı fiillerinin hem vergi ziyaına neden olması hem de mükellef veya sorumlu kişi tarafından işlenmiş olması gerekir. Vergi Usul Kanunu’nun 341. maddesine göre iki durumda vergi ziyaı cezası verilir:

A. Vergilendirme Yükümlülüklerine İlişkin Cezalar: Mükellefin veya sorumlu kişinin vergilendirme ile ilgili görevlerini zamanında yerine getirmemesi veya yerine getirmemesi halinde, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk edilmesi vergi ziyaına neden olursa, mükellef veya sorumlu kişi için tahakkuk eden verginin katları tutarında zarar cezası kesilir (VUK m.341/1). Kişisel, medeni veya ailevi durum hakkında yanlış beyanda bulunarak veya başka suretle verginin eksik tahakkukuna veya haksız yere iade edilmesine sebep olmak da vergi ziyaı sayılır (VUK md.341/2).

B. Vergi Suçunun İşlenmesine İlişkin Cezalar: Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinde vergi suçu olarak düzenlenen fiillerin işlenmesi nedeniyle mükellef veya sorumlu kişi üç katı vergi ziyaı cezasına tabidir. vergi kaybetti. VUK md. Vergi suçlarına örnek olarak; Sahte fatura düzenlemek veya kullanmak, içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak, defter veya belge ibraz etmemek gibi suçlar gösterilebilir.

Vergi Zıyaı Cezasında İndirim ve Uzlaşma

1. Vergi Zıyaı Cezasında İndirim: Tebligatların tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idarece konulan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezalarının yarısını resen veya ilgili vergi dairesine başvurarak öder. , vadesinde veya vadenin bitiminden itibaren üç ay içinde 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat verilerek vergi ziyaı cezasının yarısı indirilir (VUK md.376).

2. Vergi Zıyaı Cezasında Uzlaşma: Mükellefler ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurarak vergi için uzlaşma talebinde bulunabilirler. Vergi idaresi ile mükellef arasında vergi cezası konusunda uzlaşma olması halinde, mükellefin kararlaştırılan vergi cezalarının %75’ini ödeme süresi içinde ödemesi halinde, kararlaştırılan cezanın %25’i indirilir.

Uzlaşma halinde, vergi ziyaı cezaları ödenmeden önce, yasal ödeme anında uzlaşma raporu ilgilisine tebliğ edilmiş ise; ödeme sürelerinin kısmen veya tamamen geçmesi halinde, ödeme süreleri dolanlara uzlaştırma raporunun (VUK md. Ek-8/1) tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur.

Mükellef veya vergi memuru, yukarıda belirtilen süre içinde ödeneceğini beyan ettiği vergi ziyaı cezasını ödemez veya hakkında dava açılırsa bu hükümden yararlanamaz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir