Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur ve Türk Ceza Kanunun 188. Maddesinde düzenlenmiştir.

Diğer tüm uyuşturucu maddelerin ticareti (esrar, ecstasy vs.) TCK m.188/3’teki suçun temel şekliyle cezalandırılır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Hukuki Boyutları

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenen ve toplum sağlığını, güvenliğini ve huzurunu tehdit eden ciddi bir suçtur. Bu suç, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi gibi eylemleri kapsar. Bu makalede, bu suçun tanımı, unsurları, cezası, yargılaması ve savunma stratejileri hakkında bilgi verilecektir.

Suçun Tanımı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, TCK 188/1’de şöyle tanımlanmıştır:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imalini veya ithalini ya da ihracını ya da ülke içinde satılmasını veya satışa arz edilmesini ya da başkalarına verilmesini (temin etmeyi) ya da sevkini ya da naklini ya da depolanmasını ya da ticaret amacıyla satın alınmasını veya kabul edilmesini gerçekleştiren kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, suçun işlenmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu eylemler arasında bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ile satmak arasında ceza yönünden bir fark bulunmamaktadır.

Suçun Unsurları

Suçun işlenmesi için gerekli unsurlar şunlardır:

– Fail: Suçu işleyen kişi, TCK 188/1’de belirtilen eylemleri gerçekleştiren kişidir. Failin kasten hareket etmesi gerekir. Yani failin eyleminin sonucunu öngörmesi ve istemesi gerekir. Failin eylemini bilmeyerek veya istemeyerek yapması halinde suç oluşmaz.
– Mağdur: Suçun mağduru, toplum sağlığı, güvenliği ve huzurudur. Bu suçta bireysel bir mağdur bulunmamaktadır.
– Fiil: Suçu oluşturan fiil, TCK 188/1’de sayılan eylemlerdir. Bu eylemler şunlardır:
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin üretimi, hazırlanması, işlenmesi veya elde edilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ithali: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin yurt dışından Türkiye’ye getirilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ihracı: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye’den yurt dışına gönderilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ülke içinde satılması: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde karşılığında para alınarak başkasına verilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin satışa arz edilmesi: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde karşılığında para alınmaksızın da başkasına verilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin başkalarına verilmesi (temin etme): Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde karşılığında para alınsın veya alınmasın, başkasının kullanımına sunulmasıdır.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin sevk edilmesi: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde bir yerden başka bir yere gönderilmesidir.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nakledilmesi: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin depolanması: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde belirli bir yerde saklanmasıdır.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ticaret amacıyla satın alınması: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde kar elde etmek amacıyla başkasından para karşılığında alınmasıdır.
– Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ticaret amacıyla kabul edilmesi: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin Türkiye sınırları içinde kar elde etmek amacıyla başkasından para karşılığı olmaksızın alınmasıdır.
– Konu: Suçun konusu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerdir. Bu maddeler, TCK 188/2’de belirtilen ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen listelere göre sınıflandırılmıştır. Bu listeler şunlardır:
– I. Liste: Eroin, kokain, morfin, LSD, ecstasy gibi bağımlılık yapıcı ve psikoaktif etkisi olan maddelerdir. Bu listedeki maddelerle ilgili herhangi bir eylem yapmak suçtur.
– II. Liste: Afyon, esrar, haşhaş tohumu, kenevir tohumu gibi tıbbi amaçlarla kullanılabilen ancak bağımlılık yapma potansiyeli olan maddelerdir. Bu listedeki maddelerle ilgili eylemler ancak izne bağlı olarak yapılabilir. İzinsiz yapılması halinde suçtur.
– III. Liste: Amfetamin, metanfetamin, kodein, metadon gibi tıbbi amaçlarla kullanılabilen ancak bağımlılık yapma potansiyeli olmayan ancak psikoaktif etkisi olan maddelerdir. Bu listedeki maddelerle ilgili eylemler ancak reçeteye bağlı olarak yapılabilir. Reçetesiz yapılması halinde suçtur.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç, bir kazanç elde etmek için işlenmektedir. Ancak, çoğu zaman bu suçun işlenmesi suretiyle ne kadar kazanç elde edildiği belirlenemediği gibi, elde edilen kazancın müsaderesi de mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, söz konusu suçun işlenmesi dolayısıyla, hapis cezasının yanı sıra, adlî para cezasına da hükmedilmesi uygun görülmüştür.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal edilmesi

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

İkinci fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla ilgili olarak bir milletlerarası ceza hukuku kuralına yer verilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilecektir. Türkiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı, karşı ülke açısından ithal oluşturmaktadır. Bu ülkede uyuşturucu veya uyarıcı madde ithali nedeniyle yargılama yapılması veya bir cezaya mahkûm olunması, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yargılama yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Böylece, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarıyla ilgili olarak non bis in idem kuralına milletlerarası sahada geçerlilik tanınmamıştır. Ancak, Türkiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı karşı ülke açısından ithal oluşturduğu için, bu ülkede yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasının kurumda infaz edilen kısmının, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasından mahsup edilmesi gerekmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilere verilecek ceza

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Üçüncü fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine ilişkin çeşitli fiiller, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, bir ve ikinci fıkralara göre ayrı bir suç oluşturmaktadır. Bu suç dolayısıyla da, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlarda olduğu gibi, hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası öngörülmüştür.

Cezayı Arttıran Hal

(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddenin dördüncü fıkrasına göre, uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması, bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların konu bakımından nitelikli unsurunu oluşturmaktadır ve bu fıkralara göre verilecek cezaların artırılmasını gerektirmektedir.

Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, morfin, bazmorfin veya bonzai gibi uyuşturucu maddeler ise, suçun daha ağır cezayı gerektiren TCK m.188/4’deki nitelikli hali işlenmiş olur.

Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Beşinci fıkraya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarının suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezaların artırılması gerekmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, suç işlemek amacına yönelik örgüt teşkil etmekten, kurulmuş örgütü yönetmekten, bu örgüte üye olmaktan dolayı ayrıca cezaya hükmedilmelidir.

Reçeteli İlaçlar

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Maddenin altıncı fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına ilişkin olarak yukarıdaki fıkralarda yer alan bütün hükümlerin, üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da uygulanacağı kabul edilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişiye verilecek ceza

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yedinci fıkraya göre, uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddenin ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, nakledilmesi, depolanması veya ihraç edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Dikkat edilmelidir ki, bu suçun konusu, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerdir ve bunlar uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmazlar; ancak bu maddelerin ithal ve imalinin resmi makamların iznine bağlı olması gerekir. Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur ve bu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle suç oluşacaktır. Ancak bunlardan birkaçının bir olayda gerçekleşmesi hâlinde bir suçun işlendiğini kabul etmek gerekir.

Tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddenin son fıkrasında, bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi, bu suçların kişi bakımından nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir ve verilecek cezaların bu hükme göre artırılması gerekmektedir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir