Tasarım Hakkı İhlali

Tasarım Hakkı İhlali

Giriş

Tasarım hakları, bir ürünün dış görünüşünü koruyan ve tüketiciler arasında ayırt edici bir işlev gören önemli bir entelektüel mülkiyet alanını oluşturur. Ancak, tasarım haklarına yönelik ihlaller, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bu korumayı zayıflatabilir ve işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir. Bu makalede, tasarım haklarına ilişkin ihlal durumlarının önlenmesi ve ele alınması için hukuki ve stratejik yaklaşımlar incelenecektir.

Tasarım Hakkının Korunması

Tasarım hakkı, bir ürünün dış görünüşünü oluşturan çizgi, şekil, renk, doku veya malzeme gibi öğelerin korunmasını sağlar. Türkiye’de tasarım hakları, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Tasarımın Korunması Hakkında Yönetmelik tarafından düzenlenmektedir. Tasarım hakları, tasarımın tescil edilmesi ile sağlanır ve tescil edilen tasarım, sahibine izinsiz kullanımı önleme hakkı verir.

Tasarım haklarının korunması için izlenen temel adımlar şunlardır:

 1. Tasarımın Tescili: Tasarım haklarının başlangıç noktası, tasarımın resmi olarak tescil edilmesidir. Tescil işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından gerçekleştirilir. Tescil edilen tasarım, sahibine tasarımın izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi sağlar.
 2. Tasarımın Tanımı ve Sınıflandırılması: Tasarım haklarının korunması için önemli bir adım, tasarımın net ve kesin bir şekilde tanımlanmasıdır. Tasarımın hangi unsurları kapsadığı belirlenmeli ve sınıflandırılmalıdır.
 3. Tasarımın İzlenmesi ve Korunması: Tasarım haklarının korunması, tescil işleminden sonra da devam eder. Tasarımın piyasada izlenmesi ve izinsiz kullanımın tespit edilmesi önemlidir. İzinsiz kullanım tespit edildiğinde, hukuki süreçler başlatılabilir.
 4. Tasarımın Güncellenmesi ve Yenilenmesi: Piyasa koşulları ve trendler sürekli değişir, bu nedenle tasarımların güncellenmesi ve yenilenmesi önemlidir. Güncellenmiş bir tasarım, daha güçlü bir koruma sağlayabilir.

Tasarım haklarının korunması, işletmelerin yaratıcılığını ve rekabet gücünü destekler. Ancak, koruma sürecinin doğru yönetilmesi ve ihlal durumlarının etkili bir şekilde ele alınması gereklidir.

Tasarım Hakkı İhlali Türleri

Tasarım hakkı ihlalleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaygın tasarım hakkı ihlali türleri şunlardır:

 1. Tasarım Taklidi ve Kopyaları: Bir ürünün tasarımının izinsiz olarak taklit edilmesi veya kopyalanması.
 2. Tasarım İsimlerinin Kötüye Kullanımı: Bir tasarımın adının kötüye kullanılması veya yanlış bir şekilde kullanılması.
 3. Tasarım İhlali İçeren Ürünlerin Satışı: Tasarım hakkına sahip olmayan ürünlerin, tasarımı korunan bir ürün olarak satılması.
 4. Tasarımın İzinsiz Kullanımı: Tasarımın, sahibinin izni olmadan ticari amaçlarla kullanılması veya yayılması.

Tasarım Hakkı İhlalinin Hukuki Sonuçları

Tasarım hakkı ihlali durumunda, çeşitli hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçlar şunları içerebilir:

 1. Tazminat Talebi: Tasarım hakkı ihlali sonucunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için dava açılabilir.
 2. Geçici Tedbirler: Mahkeme kararı ile birlikte, ihlal edici faaliyetlerin durdurulması için geçici tedbirler alınabilir.
 3. Hapis Cezası: Kanunun öngördüğü durumlarda, tasarım hakkı ihlali suçu cezai yaptırımlara tabi olabilir.
 4. Ürünlerin İmhası: Mahkeme kararı ile birlikte, ihlal edici ürünlerin toplatılması ve imha edilmesi talep edilebilir.

Tasarım Hakkı İhlalinin Önlenmesi İçin Stratejik Yaklaşımlar

Tasarım hakkı ihlalinin önlenmesi için işletmeler çeşitli stratejik yaklaşımlar benimseyebilir:

 1. Tasarım Tescili ve Güncelleme: Tasarımın tescil edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi, korumanın güçlendirilmesine yardımcı olur.
 2. Tasarım İzleme ve İhlal Tespitleri: Piyasada benzer veya kopya tasarımların izlenmesi ve ihlallerin erken tespit edilmesi için sistemlerin kurulması.
 3. Hukuki Danışmanlık ve Eğitim: İşletmelerin tasarım hakları konusunda bilinçlenmesi ve uzman hukuki danışmanlık alması.
 4. Lisanslama ve Sözleşmeler: Tasarım haklarının lisanslanması ve işbirlikleri için uygun sözleşmelerin hazırlanması.

Tasarım Hakkı İhlali Davaları

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 81. maddesine göre aşağıda belirtilen fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılmaktadır.

a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak.

b) Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

c) Tasarım hakkını gasp etmek.

Tasarım hakkı sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir.

Tasarım Başvurusu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 65. maddesine uygun şekilde tescil edilerek yayımlandığı takdirde; tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak 81. Maddenin 1. fıkrasında sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Bununla beraber, tasarım hakkına tecavüz sayılan bir eylemde bulunan, başvuru ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmayacaktır. Yine tecavüz eyleminde bulunan kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Tasarım Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat Davaları

Bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlü olup, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca bir manevi tazminat istemi mümkündür.

Hak sahibi veya sahipleri, sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasına dayanarak tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini de mahkemeden talep edebilir.

Tasarım Hakkı İhlali Davalarının İncelenmesi

Tasarım hakkı ihlali davaları, tasarım sahiplerinin haklarını korumak için başvurduğu hukuki süreçlerdir. Bu davalarda, tasarım sahipleri, tasarımlarının izinsiz kullanıldığını iddia ederler ve bu kullanımın durdurulmasını, maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini talep ederler. Aynı zamanda, davalılar da kendilerini savunarak tasarımın korunamaz olduğunu veya izinsiz kullanılmadığını iddia edebilirler.

Örnek bir tasarım hakkı ihlali davasının incelenmesi, davacının tasarımının özgünlüğünü, benzersizliğini ve ihlal edildiğini kanıtlamak için bir dizi adımı içerebilir. Bu adımlar arasında tasarımın detaylı bir şekilde tanımlanması, davalının benzer bir tasarımı kullanıp kullanmadığının belirlenmesi, ve varsa kanıtların toplanması yer alır. Mahkemeler, tarafların sunduğu delilleri ve uzman görüşlerini dikkate alarak kararlarını verirler.

Tasarım hakkı ihlali davalarının incelenmesi, her bir davada benzersiz koşullara ve faktörlere bağlı olarak değişir. Mahkemeler, tasarımın özgünlüğü, benzersizliği ve izinsiz kullanımının kanıtlanması konusunda titiz bir şekilde çalışır. Davalılar, tasarımın halka açık bilgilerden veya genel kullanımdan kaynaklandığını veya tasarımın işlevsel veya teknik nitelikte olduğunu iddia ederek savunma yapabilirler.

Özellikle tasarım hakkı ihlali davalarında uzmanlık gereklidir. Mahkemeler, tasarımın özgünlüğünü ve benzersizliğini değerlendirmek için tasarım uzmanlarından ve endüstriyel tasarımcılardan da fikir alabilirler. Bu uzman görüşleri, mahkemelerin daha bilinçli ve adil kararlar vermesine yardımcı olabilir.

Tasarım Hakkı İhlali Davalarında Deliller ve Kanıtlar

Tasarım hakkı ihlali davalarında, davacılar ve davalılar tarafından sunulan deliller ve kanıtlar önemli bir role sahiptir. Bu deliller, mahkemelerin tasarımın özgünlüğünü, benzersizliğini ve ihlal edilip edilmediğini belirlemesine yardımcı olur. Bu bölümde, tasarım hakkı ihlali davalarında kullanılan yaygın delil ve kanıt türleri incelenecektir.

1. Tasarımın Tanımı ve Tanımlayıcı Nitelikler: Davacılar, tasarımın detaylı bir şekilde tanımlanmasını ve tanımlayıcı niteliklerinin belirtilmesini sağlarlar. Bu tanımlar, tasarımın ne olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu ve benzersizliğini vurgular.

2. Tasarımın Görsel İncelenmesi: Tasarım hakkı ihlali davalarında görsel kanıtlar önemlidir. Davacılar, tasarımın fotoğraflarını, çizimlerini veya diğer görsel materyallerini sunarak tasarımın detaylarını ve özelliklerini mahkemeye aktarır.

3. Endüstriyel Tasarım Uzmanlarının Görüşleri: Davacılar, tasarım hakkı ihlali davalarında endüstriyel tasarım uzmanlarının görüşlerini sunabilirler. Bu uzmanlar, tasarımın özgünlüğünü, sanatsal ve ticari değerini değerlendirir ve mahkemeye raporlarını sunarlar.

4. Tasarımın Ticari Kullanımı ve Pazarlama Faaliyetleri: Davacılar, tasarımın ticari kullanımını ve pazarlama faaliyetlerini kanıt olarak sunabilirler. Bu kanıtlar, tasarımın piyasada nasıl tanıtıldığını, ne kadar popüler olduğunu ve ne şekilde kullanıldığını gösterir.

5. Benzer Tasarımların İncelenmesi: Davacılar, ihlal iddiasında bulundukları tasarım ile benzer tasarımları karşılaştırabilirler. Bu karşılaştırma, tasarımın benzersizliğini ve özgünlüğünü ortaya koymak için önemlidir.

6. Tasarımın Korunması ve Tescili: Tasarımın korunması ve tescili de önemli bir kanıt olarak sunulabilir. Davacılar, tasarımın tescil belgelerini ve koruma süreçlerini mahkemeye sunarak tasarımın haklarının korunduğunu kanıtlayabilirler.

7. İhlal Edilen Ürünlerin İncelenmesi: Davacılar, ihlal iddiasında bulundukları ürünlerin incelenmesini sağlayabilirler. Bu inceleme, ihlal edilen ürünlerin tasarımın özgünlüğünü ve benzersizliğini nasıl ihlal ettiğini göstermek için önemlidir.

Tasarım hakkı ihlali davalarında sunulan bu delil ve kanıtlar, mahkemelerin adil ve doğru bir karar vermesine yardımcı olur. Her bir delil ve kanıt türü, tasarımın özgünlüğünü ve ihlal edildiğini kanıtlamak için önemli bir rol oynar.

Tasarım Hakkı İhlali Davalarında Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararları

Tasarım hakkı ihlali davaları, genellikle karmaşık hukuki süreçler içerir ve mahkemelerde çeşitli aşamalardan geçer. Bu bölümde, tasarım hakkı ihlali davalarının hukuki süreçleri ve mahkeme kararları incelenecektir.

1. Dava Başvurusu ve İddianamenin Sunulması: Tasarım hakkı ihlali davaları, davacının mahkemeye başvurmasıyla başlar. Davacı, iddiasını içeren bir dilekçe ile mahkemeye başvurur ve iddianamesini sunar. İddianame, ihlal iddiasını detaylandırır ve delilleri içerebilir.

2. Cevap Dilekçesinin Sunulması: Davalı, davacının iddialarına cevap vermek için bir dilekçe sunar. Bu cevap dilekçesinde, davalı iddialara karşı savunmasını yapar ve gerekirse karşı iddialarda bulunabilir.

3. Delillerin Toplanması ve İncelenmesi: Davacı ve davalı, mahkemeye delillerini sunarlar ve karşı tarafın delillerini incelerler. Bu süreçte, mahkeme delilleri değerlendirir ve davayı çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atar.

4. Duruşmalar ve İfadeler: Tasarım hakkı ihlali davalarında, taraflar genellikle mahkemede ifade verirler. Duruşmalar sırasında, tarafların avukatları argümanlarını sunar ve mahkeme tarafından sorularla sorgulanırlar.

5. Uzman Görüşleri ve Raporlar: Mahkemeler, ihtiyaç duyulması halinde uzmanların görüşlerine başvurabilirler. Endüstriyel tasarım uzmanları veya diğer uzmanlar, tasarımın özgünlüğü ve benzersizliği konusunda mahkemeye rapor sunabilirler.

6. Mahkeme Kararı ve İtiraz Süreci: Mahkeme, tarafların argümanlarını ve sunulan delilleri değerlendirerek bir karar verir. Verilen karara itiraz edilmesi halinde, taraflar temyiz başvurusu yapabilir ve yüksek mahkemeye başvurabilirler.

7. Tazminat ve Diğer Hukuki Sonuçlar: Mahkeme kararının ardından, ihlal tespit edilmişse tazminat ve diğer hukuki sonuçlar belirlenir. Tazminat miktarı, ihlal edilen tasarımın değeri, ihlalin niteliği ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Tasarım hakkı ihlali davaları, adil ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturulması gereken önemli hukuki süreçlerdir.

Tasarım Hakkı İhlali Davalarında Tazminatlar

Tasarım hakkı ihlali davalarında, ihlal eden kişi veya kurumlar tarafından ödenmesi gereken çeşitli cezai yaptırımlar ve tazminatlar bulunmaktadır. Bu bölümde, tasarım hakkı ihlali durumunda uygulanabilir cezai yaptırımlar ve tazminatlar incelenecektir.

1. Maddi Tazminatlar: Tasarım hakkı ihlali durumunda, marka sahibi tarafından ihlal eden kişi veya kurumlara karşı maddi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminatlar, işletmenin uğradığı doğrudan maddi zararların karşılanmasını sağlar. Bu zararlar, satışlardaki düşüş, pazar payındaki kayıp veya marka itibarının zedelenmesi gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

2. Manevi Tazminatlar: Tasarım hakkı ihlali davalarında, marka sahibi tarafından ihlal eden kişi veya kurumlara karşı manevi tazminat talep edilebilir. Manevi tazminatlar, marka sahibinin duygusal acı ve ıstırabının tazmini için ödenir. Bu tür tazminatlar, marka hakkının kişilik haklarına yönelik ihlallerinde daha sık talep edilir.

3. Hukuki Masrafların Karşılanması: Tasarım hakkı ihlali davalarında, mahkeme kararıyla ihlal eden kişi veya kurumların hukuki masrafları karşılaması talep edilebilir. Bu masraflar, davaya ilişkin avukatlık ücretleri, yargılama masrafları ve diğer hukuki harcamaları içerir. İhlal eden tarafın hukuki masrafları karşılaması, adil bir dava sürecinin sağlanmasına katkıda bulunur.

4. İhlalin Durdurulması ve Geçici Tedbirler: Tasarım hakkı ihlali durumunda, mahkeme tarafından ihlal eden kişi veya kurumlar hakkında geçici tedbirler alınabilir ve ihlalin durdurulması sağlanabilir. Bu tedbirler, ihlal faaliyetlerinin derhal durdurulmasını ve marka sahibinin haklarının korunmasını amaçlar. İhlal eden tarafın bu tedbirleri ihlal etmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir