Patent Lisans Sözleşmeleri

Patent Lisansı Sözleşmeleri

Bir patent lisans sözleşmesi, bir işletme veya kişinin, patent sahibi olan başka bir işletme veya kişinin patentli ürün veya süreçlerin kullanım haklarını belirlemek için yapılan anlaşmadır. Patent lisans sözleşmesi, patent sahibinin, patentin kullanımının belli şartlar altında lisans sahibine lisans verebileceği ve bu lisansla lisans sahibinin patentin kullanımının belirli amaçlar için kullanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Patent lisans sözleşmesi, lisans veren ile lisans alan arasındaki hakların ve ödevlerin belirlenmesi için kullanılan bir aracı temsil eder. Lisans veren, patentini kullanmak isteyen lisans alanın ödeme yapması veya başka bir şekilde karşılık vermesi durumunda patentin kullanımını izin verebilir. Patent lisans sözleşmesi, patentin kullanımı hakkında detaylı hükümler içerir. Bu hükümler, lisans verenin, patentin kullanımının ne şekilde kullanılabileceğini, lisans alanın bunu nasıl kullanması gerektiğini, lisans alanın ödeme yapması gereken ücretleri ve lisans alanın patentin kullanımından doğan diğer sorumluluklarını düzenler. Patent lisans sözleşmesi, patent sahibinin, patentin kullanımından doğan haklarının korunmasını sağlamak için özel hükümler içerir. Patent hakları, özellikle de ürünlerin veya süreçlerin kullanımının patent sahibinin yetki alanında olması nedeniyle özel olarak korunmaktadır. Patent lisans sözleşmesi, patent sahibinin patentin kullanımının belirli şartlar altında sınırlandırılmasını sağlar. Ayrıca, lisans alanın patentin kullanımının dışında kalan faaliyetlerinin patent sahibinin yetki alanında olmamasını güvence altına alır. Patent lisans sözleşmesi, lisans alan tarafından imzalanırken özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Özellikle, lisans alan tarafından patentin kullanımının hangi koşullar altında kullanılabileceğini, lisans ücretlerinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceğini, lisans alanın patentin kullanımından doğan diğer sorumluluklarını ve patentin kullanımından kaynaklanan herhangi bir durumda lisans alanın sorumluluklarının ne olacağını belirlemek önemlidir. Patent lisans sözleşmesi, patent sahibinin ve lisans alanın haklarının korunması ve patentin kullanımı hakkında bir anlaşmaya varılması için önemli bir aracı temsil eder. Lisans veren ve lisans alan tarafından, patent lisans sözleşmesi imzalanırken, her iki tarafın haklarının korunması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Patent Lisans Sözleşmesinin Türleri

Patent lisans sözleşmeleri, patent sahibinin veya lisans sahibinin her ikisinin de haklarını korumak için imzalanan yasal belgelerdir. Patent lisans sözleşmesi, patent sahibinin özgün ürünlerinin geliştirilmesine, kullanılmasına ve satılmasına izin verilmesi hakkının devralınmasını kapsar. Patent lisans sözleşmesinde, patentin kullanımına izin verilen alanlar ve bunun karşılığında lisans sahibinin alması gereken ücretler belirlenir. Patent lisans sözleşmesinde, patent hakkının kullanımına izin verilen alanlar, koşullar, süreler ve ücretler gözden geçirilir. Patent lisans sözleşmelerinin tipik türleri arasında, tüm haklar devralma sözleşmesi, özel haklar devralma sözleşmesi, tüm hakların kullanımına izin verme sözleşmesi, özel hakların kullanımına izin verme sözleşmesi, tek taraflı sözleşme ve çok taraflı sözleşme sayılabilir. Tüm haklar devralma sözleşmesi, patentin tüm haklarının devralınmasını sağlar. Özel haklar devralma sözleşmesi ise, patentin özel haklarının devralınmasını sağlar. Tüm hakların kullanımına izin verme sözleşmesi, lisans sahibinin patentin tüm haklarını kullanma ve satma hakkını devralmasını sağlar. Özel hakların kullanımına izin verme sözleşmesi ise, lisans sahibinin özel hakların kullanımına izin vermesini sağlar. Tek taraflı sözleşmeler, patentin tek taraflı olarak kullanımını sağlar. Çok taraflı sözleşmeler ise, patentin çok taraflı olarak kullanımını sağlar. Patent lisans sözleşmeleri, patent hakkının devralınmasının en güvenli yollarından biri olarak görülmektedir. Yalnızca, patent hakkının kullanımına izin verilen alanlar ve koşulların, patent sahibinin ve lisans sahibinin her ikisinin de haklarını koruduğundan emin olmak için, patent lisans sözleşmesinin yazılması önemlidir. Patent lisans sözleşmelerinin, tüm hakların devralınması, özel hakların devralınması, tüm hakların kullanımına izin verilmesi, özel hakların kullanımına izin verilmesi, tek taraflı sözleşme ve çok taraflı sözleşme gibi tipik türleri vardır.

Basit Lisans Lisans Sözleşmesi

Basit bir lisansın mevcut olduğu durumlarda, lisans veren, kullanım hakkını birden fazla kişiye verebileceği gibi, bir kişiye de verip kendisi kullanmaya devam edebilir. Diğer bir deyişle, basit lisans durumunda, lisans alanın patent kullanım hakkı üzerinde tekele sahip olduğu söylenemez.

Münhasır Patent Lisans Sözleşmesi

İnhisari (Münhasır) lisans sözleşmesinde ise lisans verenin, basit bir lisanstan farklı olarak birden fazla kişiye aynı anda hak vermesi mümkün değildir. Aynı zamanda lisans konusu hakkını kullanamaz.

nhasır Patent Lisans Sözleşmesi Örneği

Bunhasır Patent Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme“), tarihinde imzalanan ve (“Lisans Veren“) ile (“Lisans Sahibi“) arasında yapılmış olup, aşağıda açıklandığı şekilde lisanslanma hakkının sağlanmasına yöneliktir. Lisans Veren tarafından, Lisans Sahibine özel olarak münhasır lisans verilmekte olup, Lisans Verenin, Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin temsilcilerinin, yan kuruluşlarının ve ortaklarının kullanımına izin verilmektedir (Lisanslanmış Kullanım). Lisanslanmış Kullanım, Lisans Veren tarafından Lisans Sahibine verilen patent, ticari marka, ticari sır, tasarım ve telif hakkı içerir. Lisans Verenin, Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin temsilcilerinin, yan kuruluşlarının ve ortaklarının lisanslanmış kullanımı dışında hiçbir şekilde hakların kullanımının izin verilmeyeceği kabul edilmektedir. Lisans Veren, Lisans Sahibine, Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımı için gerekli olan tüm teknik destek, teknik bilgi ve yardımı sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Lisans Sahibinin Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımı sırasında farklı ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Lisans Sahibine lisanslanmış olarak kullanılmak üzere ürünlerin lisanslanmasının yanı sıra, ayrıca Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin temsilcilerinin, yan kuruluşlarının ve ortaklarının kullanımına izin verecek şekilde lisanslanmış ürünlerin üretimini ve dağıtımını sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Lisans Sahibine verdiği lisansın süresinin sonunda lisansının yenilenmesi veya uzatılması için bir seçenek sunmakla yükümlüdür. Lisans Veren, lisanslanmış kullanım hakkının kullanımına ilişkin herhangi bir ücret almak için hak talep etmeyecektir, ancak Lisans Verenin, Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin temsilcilerinin, yan kuruluşlarının ve ortaklarının kullanımı için ödenmesi gereken herhangi bir ücret alma hakkını saklı tutmaktadır. Lisans Veren, Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin temsilcilerinin, yan kuruluşlarının ve ortaklarının herhangi bir zararın önlenmesi veya telafi edilmesi konusunda Lisans Sahibinin tazminat talepleri karşısında üstlenmiş olduğu herhangi bir sorumluluğun olmayacağını kabul etmektedir. Lisans Veren, Lisans Sahibinin Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımının, bütün mevzuat ve yönetmeliklerin mevcut hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Lisans Sahibinin lisanslanmış kullanım hakkının kullanımı sırasında herhangi bir hak çiğneme olasılığının olmadığını garanti etmektedir. Lisans Veren, Lisans Sahibinin lisanslanmış kullanım hakkının kullanımı sırasında etik kurallara uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Lisans Sahibinin bu Sözleşme hükümlerinin ihlal ettiğini iddia ettiği durumlarda Lisans Sahibine herhangi bir ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Lisans Sahibi, Lisans Verenin Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımından kaynaklanan herhangi bir zararının tazmini konusunda Lisans Verene karşı talep hakkını saklı tutmaktadır. Bu Sözleşme, Lisans Veren ve Lisans Sahibinin imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve Lisans Sahibinin Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımının sona ermesi tarihinde sona erer. Bu Sözleşme, Lisans Verenin ve Lisans Sahibinin arasındaki ilişkiyi ifade etmek üzere yapılmış olup, herhangi bir tarafın bu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen değiştiremeyeceği veya iptal edemeyeceği kabul edilir. Her iki taraf, bu Sözleşmeyi, tarafların herhangi birini zorlayan veya sözleşmeyi aykırı olan herhangi bir hak ya da yükümlülük altında kalmadan kabul etmiş olmaktadır. Bu Sözleşme, tarafların herhangi birinin beyan veya eylemleri sonucu oluşan herhangi bir konuda muaf tutulacaktır. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki herhangi bir tarafın herhangi bir şekilde hak arama hakkının veya herhangi bir tür hak arama hakkının verilmesi anlamına gelmeyecektir. Taraflar arasındaki herhangi bir tarafın, herhangi bir nedenle herhangi bir hak arama hakkının olmadığını kabul etmektedir. Taraflar, bu Sözleşmeyi, bu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen değiştiremeyecekleri veya iptal edemeyecekleri şekilde kabul etmişlerdir. Taraflar, bu Sözleşmeyi, tarafların herhangi birini zorlayan veya sözleşmeyi aykırı olan herhangi bir hak ya da yükümlülük altında kalmadan kabul etmiş olmaktadır. Her iki taraf, bu Sözleşmeyi tarafların herhangi birinin beyan veya eylemleri sonucu oluşan herhangi bir konuda muaf tutulacaktır. Her iki taraf, bu Sözleşmeyi, Lisans Verenin ve Lisans Sahibinin imzaladığı tarihte yürürlüğe girmesi için kabul etmiştir ve Lisans Sahibinin Lisanslanmış Kullanım hakkının kullanımının sona ermesi tarihinde sona erecektir.

İsteğe Bağlı Patent Lisans Sözleşmesi

Bir patent hakkı, yukarıda tartışıldığı gibi, patent sahibinin söz konusu patent tarafından verilen hakkı kullanma tekel hakkıdır. Bu hakkı gönüllü olarak kullanabilir veya bu hakkın kullanımını başka bir kişiye devredebilirsiniz. Başka bir deyişle, bir patent hukuku sözleşmesinin akdedilmesi normal olarak patent sahibinin iradesine bağlıdır.

Zorunlu Patent Lisans Sözleşmesi

Zorunlu lisans sözleşmesi ise, patent sahibinin rızasını gerektirmeyen belirli koşullar altında bağlayıcı olan gönüllü lisans sözleşmesinin tam tersidir. Patent ile korunan buluştan belirli bir süre yararlanılmaması halinde, patentli nesnelere bağımlılık halinde kamu yararı ilkesine göre zorunlu lisans verilir.

Zorunlu Patent Lisan Sözleşmesi Örneği

Bu Zorunlu Patent Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme“), müşteri tarafından aşağıda belirtilen ad ve adresi ile ve satıcı tarafından aşağıda belirtilen ad ve adresi ile (“Taraflar“), taraflar arasında yapılmış ve yürürlüğe girmiş olup, tarafların her biri ile birlikte (“Taraflar“), aşağıda belirtilen koşullar ve şartlar çerçevesinde lisans verme ve kullanma hakkı konusunda anlaşmaya varmışlardır.

1. Tanımlar: Patent (“Patent): Aşağıda belirtilmiş olan patentler ve patent başvuruları:

2. Lisans Verme:şteri, satıcıya, Patent üzerinde genel olarak tarif edilen haklarının kullanımını kendisine lisanslamayı ve Patent üzerindeki hakların kullanımı için satıcıya ödeme yapmayı kabul etmektedir.

3. Lisansın Süresi: Lisans, Patentin geçerli olacağı süreyi kapsamaktadır.

4. Lisans Bedeli:şteri, satıcıya, belirli bir miktar ödeme yapmakla yükümlüdür. Lisans ücreti, patentin geçerlilik süresinin sonunda, taraflar arasında tekrar görüşülerek belirlenecek bir şekilde yenilenebilir.

5. Lisansın Kullanımı: Lisans, müşteri tarafından şahsi olarak veya müşteri tarafından atanan veya müşteri tarafından yararlanan diğer kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

6. Patent Haklarının Korunması:şteri, Patent haklarının ve lisans haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alacak ve satıcının bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Gizlilik:şteri ve satıcı, Patent hakkının içeriği ve lisans hakkının detayları hakkında gizlilik kurallarına uyacaklardır.

8. Tarafların Hukuki Yükümlülükleri: Her iki taraf da, bu sözleşme ve Patent hakkının kullanımının korunması için tarafların hukuki yükümlülüklerini yerine getirecektir.

9. Geçerlilik: Bu sözleşmenin geçerliliği, taraflar arasında imzalanmış olması ile başlamaktadır ve Patentin geçerlilik süresi bitene kadar devam edecektir.

10. İptal: Herhangi bir taraf, bu sözleşmeyi iptal etmek için taraflardan biri tarafından yazılı olarak bir bildirim göndermesi halinde, bu sözleşme her iki tarafın da onayı ile iptal edilebilir.

11. Hukuki Yükümlülük: Taraflar, bu sözleşmeyi yürürlükte tutmak ve uygulamak için haklarını kullanacaktır. Taraflar, herhangi bir uyuşmazlıkta, bu sözleşmeyi yürürlükte tutmak ve uygulamak için gereken tüm yasal yöntemleri kullanacak ve böyle bir uyuşmazlığın çözümü için tüm hukuki yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu Sözleşme taraflar tarafından imzalanmış ve onaylanmış olup, taraflar arasındaki anlaşmayı yansıtmaktadır.

Patent Lisans Sözleşmesinin Tarafları ve Yükümlülükleri

Lisans veren taraf, patentin kullanımına ve ticaretine izin verirken, lisans alan taraf, bu patenti kullanmak için karşılıklı yükümlülükler alır. Taraflar Sözleşme, lisans veren taraf ile lisans alan taraf arasında kurulmuştur. Lisans veren taraf, bu patentin sahibi olan kişi veya kuruluştur. Lisans alan taraf, bu patenti kullanmak isteyen kişi veya kuruluştur.  Lisans veren tarafın yükümlülükleri, patentin kullanımına ve ticaretine izin vermek, lisans alan tarafın yükümlülüklerini belirtmek ve lisans alan tarafın ödemesi gereken ücreti belirtmek olacaktır. Lisans alan tarafın yükümlülükleri, lisans veren tarafın belirttiği ücrete karşılık patentin kullanımına izin verilmesi, lisans alan tarafın patenti kullanma hakkının lisans veren tarafın sahip olduğu patent hakkına karşı çiğnememesi ve lisans alan tarafın lisans veren tarafın patent haklarının korunması için her türlü çabayı göstermesi olacaktır. Sözleşme, lisans veren tarafın patentin kullanımına izin vermesi ve lisans alan tarafın patenti kullanmak için ödemesi gereken ücreti belirtmesi ile karşılıklı olarak taraflar arasında geçerli bir sözleşme oluşturmaktadır.

Sözleşmenin kurulmasından sonra lisans verenin ilk ve asli yükümlülüğü, lisans alanın patentten doğan lisans haklarını kullanmasını sağlamaktır. Bu hakların kullanılmasını sağlamak tek başına yeterli değildir. Lisans veren ayrıca, lisans alanın sözleşme boyunca bu hakkını kullanmaya devam etmesini sağlamalıdır. Lisans verenin bir diğer yükümlülüğü ise, inhisari lisans sözleşmesi yapması halinde patent lisansının kullanım hakkını başkasına devretmemek ve kendisi kullanmamaktır.

Sözleşmenin diğer tarafı olan lisans alanın ilk ve asli yükümlülüğü lisans bedelini ödemektir. Ayrıca lisans verenin, lisans alanın defterlerini inceleme hakkı olduğu için lisans verene karşı hesap verme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir