Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası TCK 226

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanununda md.226’da “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmasına rağmen açıkça müstehcenlik kavramının tanımı ve açıklaması yapılmadan suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir. Korunan hukuki değer yani korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır. Bu kapsamda bu suçla yasaklanan pornografi olmamakla beraber içerisinde CSAM içerikler başta olmak üzere çocukların veya çocukları çağrıştıran unsurların, hayvanların ve ırza geçme gibi olumsuz, rahatsız edici içeriklerin yer aldığı salt pornografik unsurların yayınlanması, oluşturulması ve depolanmasıdır.

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen bir suç tipidir. Bu suç, toplumun ahlaki değerlerine aykırı olarak cinsel içerikli görüntü, yazı veya sesleri yayma, satma veya dağıtma eylemlerini kapsar. Müstehcenlik suçu, hem basın yoluyla hem de internet gibi dijital ortamlarda işlenebilir.

 • Müstehcenlik suçunun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak, suçun işleniş şekli ve sonuçlarına göre ceza artırılabilir veya indirilebilir.
 • Müstehcenlik suçunun mağduru olan kişiler, suç duyurusunda bulunabilir veya şikayetçi olabilirler. Ayrıca, mağduriyetlerini gidermek için tazminat davası da açabilirler.
 • Müstehcenlik suçunu önlemek için alınabilecek önlemler arasında, internet servis sağlayıcılarının yasaklı sitelere erişimi engellemesi, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını denetlemesi ve eğitmesi, kişisel bilgilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık yaratılması sayılabilir.

Uluslararası Alanda Müstehcenlik Suçu

Bununla beraber, 9 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen ve ülkemizde 27.01.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 34 gereğince taraf devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi vermiş ve bu amaçla taraf Devletler, çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemleri almakla mükellef kılınmıştır.

Avrupa Konseyi tarafından 23.11.2001 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 10.11.2010 tarihinde imzalanıp 22.04.2014 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6533 Sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar başlıklı m. 9 gereğince:

 1. Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtımını yapmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek,
 2. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini sunmak veya erişilebilir hale getirmek,
 3. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini dağıtım veya iletimini yapmak,
 4. Kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi temin etmek ve bu kapsamda bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama aygıtında çocuk pornografisi bulundurmak eylemleri taraf ülkelerce suç olarak tanımlanacaktır.

Müstehcenlik Suçu Şartları

Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuklara karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suçun oluşmasına sebebiyet vereceği gibi, çocukların uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriklerle karşı karşıya kalmasına sebep olan kişi veya kişilerin kanunda sayılar eylemleri için yaptırımlar öngörülmüştür. Söz konusu içeriklerin çocuklara iletimi de farklı yollarla olabilecektir. Çocuğa uygunsuz video, fotoğraf ve her türlü görüntünün gösterilmesi veya uygunsuz yazıların okutulması suretiyle müstehcenlik suçu meydana gelebilmektedir. Söz konusu bu içerikler uygunsuz videolar veya fotoğraflar, müstehcen içerikli yazılar, sesler ve sözler de olabilir. Bunun yanında  müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması da verilecek cezayı ağırlaştıran bir durumdur.

Müstehcenlik Suçunun Konusu

Bir şeyin müstehcenlik suçuna konu olabilmesi için öncelikle suça konu ürünün müstehcen sayılabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir. Ürün tamamen veya büyük ölçüde cinsel dürtüleri uyandırmayı amaçlamalıdır. Ürünle birlikte insan, bir kişiden ziyade bir nesne haline getirilmelidir. Üründe cinsellik ön planda olmalıdır. Cinsel eylemler estetik olmayan, saygısız, kaba, kışkırtıcı ve saldırgan bir şekilde ifade edilmelidir. Örneğin şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölü bir insan vücudunda veya doğal olmayan yollarla yapılan cinsel eylemlere ilişkin yazı, ses ve görüntüler bu suçun konusunu oluşturmaktadır.

Müstehcenlik Suçu Türleri

TCK madde 226 metni ve gerekçesini dikkate aldığımızda bu suçu genel ve özel olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz. Genel müstehcenlik suçu, içeriği yetişkinlere hitap eden müstehcen ürünlerin çocuklardan uzak tutulması şeklindeki kamusal yararın ihlal edilmesi durumlarında söz konusudur. Aşağıdaki durumlar genel müstehcenlik suçunun farklı şekillerini göstermektedir.

 • Müstehcen ürünlerin çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde gösterimi
 • Müstehcen içerikli bir ürünlerin içeriğini belli eder biçimde satılması veya kiralanması,
 • Müstehcen ürünlerin, kendisine özgü yerler dışında kalan yerlerde satılmasına veya kiraya verilmesi,
 • Müstehcen ürünlerin bedelsiz olarak verilmesi veya ücretsiz dağıtılması,
 • Müstehcen ürünlerin reklamının yapılması,
 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile çocukların, temsili çocuk görüntülerinin veya çocuk gibi görünen kişilerin kullanıldığı müstehcen  ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişiler için öngörülen ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yani; şiddet uygulanarak, hayvanlarla, ölmüş insan vücudu üstünde veya doğal olmayan yollarla yapılan cinsel içerikli davranışlar  suç olarak kabul edilmiş olup, suçun basit halinden daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Son olarak da yasada müstehcen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu içeriklerin basın yayın yoluyla yayılması da verilecek cezayı arttıran bir nitelikli haldir. 

Müstehcenlik Suçunda Ceza Verilmeyen Haller

Müstehcenlik yasal kabul edilirse Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesindeki müstehcenlik suçu hükümleri uygulanmaz. Müstehcen içerik aşağıdaki durumlarda yasal olarak kabul edilir: Müstehcenlik, kişinin özel alanında kaldığı sürece suç değildir. Örneğin pornografik veya pornografik film izlemek müstehcenlik suçu değildir. İzin verilen yerlerde müstehcen ürünleri satmak, satışa sunmak veya sergilemek suç değildir. Müstehcen görüntü, metin veya metin içeren, çocukların kullanıldığı ve temaslarından korunduğu ürünler hariç, sanatsal ve edebi değeri olan eserler için geçerli değildir (TCK 226/7). Bilimsel eserlere müstehcen hükümler uygulanmaz (TCK 226/7).

Müstehcen Video İzlenmesi Durumu

TCK 226 müstehcenlik suçunu oluşturan fiilleri tek tek düzenlemiştir. Buna göre müstehcen videoları çocukların görebileceği bir yerde paylaşmak, dağıtmak, satmak veya içeriğinde çocuk veya çocuk gibi görünenlerin yer aldığı cinsel içerikli yazı veya görüntü gibi eylemler suç olarak düzenlenirken bunları izlemek düzenlenmemiştir. Kanunda suç olarak belirlenmeyen bir davranış hakkında cezaya hükmedilemez. Bu anlamda videoların izlenmesinin suç olmadığını fakat bazı durumlarda indirmenin suç olacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. Burada izleyip depolama veya maruz kalma eylemine ilişkin olarak manevi kast unsuru önem arz edecektir. Türk Ceza Kanununda 226. maddenin 4. fıkrasında belirtilen ürünleri bulundurmanın müstehcenlik suçunu oluşturacağı öngörülmüştür. Özellikle tekrar belirtiyoruz ki pornografi ile müstehcenlik aynı kavram değildir. 

Müstehcenlik Suçunda Savunma Süreci

Öncelikle konusu ne olursun bir davada somut olayın değerlendirilmesi yapılmalı, deliller ve suç vasfı analiz edilmelidir. Etkili bir savunmanın temel unsuru bunlardan geçtiği gibi, müstehcenlik suçu gibi niteliği ve sonuçları yargılanan kişi adına gerek yasal ve gerek toplumsal açıdan ağır olabilecek bir süreçte internet üzerinden bulunan savunma dilekçesi örnekleri faydasız olmanın ötesinde ciddi zararlar doğuracaktır. Gerek soruşturma ve kovuşturma ve gerek kanun yolları aşaması uzman bir çalışma, araştırma ve birikim istemektedir.

Müstehcenlik Suçunda Görevli Mahkeme

Müstehcenlik suçuda görevli mahkeme 5235 sayılı kanunun 10 ve 11. maddesi uyarınca asliye ceza mahkemeleridir. Failin, çocuk olması halinde  ise görevli mahkeme Çocuk Koruma Kanunu gereği çocuk mahkemesidir.

Müstehcenlik Suçlarında Soruşturma Süreci

Müstehcenlik suçlarıyla ilgili soruşturma süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. İhbar ve Bilgi Toplama: Suçun işlendiğine dair bir ihbar veya bilgi alındığında, yetkililer soruşturmaya başlar. İlk aşamada, şikayetçi veya görgü tanıklarından alınan bilgiler değerlendirilir.
 2. Şüphelinin Belirlenmesi: İhbar veya bilgiler, şüphelinin kimliği ve adresi konusunda ipuçları sağlar. Bu aşamada polis ve savcılık, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yerini tespit etmek için çalışır.
 3. Arama Kararı ve El Koyma: Savcılık, delillerin toplanması için sulh ceza mahkemesinden arama kararı alır. Polis, şüphelinin evinde veya işyerinde arama yaparak delilleri toplar. Bu deliller arasında bilgisayar, telefon ve diğer dijital cihazlar da yer alabilir.
 4. Bilirkişi İncelemesi: El konulan dijital veriler, bilirkişiler tarafından incelenir. Bilirkişiler, suça dair delilleri analiz eder ve mahkemeye rapor sunar. Özellikle çocukların veya çocuk gibi görünen kişilerin içerikte yer aldığı durumlar ciddiyetle ele alınır.
 5. Gözaltına Alma ve İfadesi Alma: Delillerin toplanmasının ardından şüpheli gözaltına alınabilir. Şüpheli, polis tarafından ifadesi alınmak üzere sorguya çekilebilir. İfadesinde suçlamaları kabul etmezse, soruşturma devam eder.
 6. Dava Açılması: Soruşturma sonucunda yeterli delil bulunduğunda, savcılık dava açabilir. Şüpheli, mahkemeye çıkarılır ve yargı süreci başlar.
 7. Mahkeme Kararı ve Cezalandırma: Mahkeme, suçlu bulunanlara ceza verebilir. Müstehcenlik suçları için Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezalar uygulanır. Cezalar, hapis cezası, adlî para cezası veya her ikisi de olabilir.

Bu süreç, çocukların veya savunmasız grupların korunması amacıyla titizlikle yürütülür. Suçun türüne, delil durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak soruşturma süreci değişebilir.

Müstehcenlik türüne göre kanun farklı eylemlere farklı cezalar öngörülmüş olup, müstehcenlik suçunun cezası eylemin niteliğine ve ağırlığına göre değişmektedir. Müstehcenlik suçunda soruşturma işlemleri ise hemen hemen tüm suç türlerinde benzer şekilde ilerlemektedir.

Müstehcenlik suçlarında standart olarak yürütülen soruşturma işlemleri arama, el koyma, ifade ve bilirkişi incelemesi işlemleridir. TCK 226 kapsamındaki müstehcenlik soruşturmaları genelde IP adresi içeren uluslararası bir ihbarla başlamaktadır. Kolluk ihbarı ve gelen IP adresi bilgilerinden şüpheli şahısların önce kimlik ve adresi belirlenmekte, ardından iş veya evlerinde arama yapılmaktadır. Arama ve el koyma sonucu elde edilen disk verileri incelemeye tabi tutularak kişinin gerçekten atılı suçu işleyip işlemediği araştırılmakta ve bunun sonucuna göre ceza davası açılmakta veya açılmamaktadır.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sulh ceza mahkemesinden arama kararı almakta ve söz konusu arama kararını polise göndermektedir. Arama kararı ile birlikte savcının talimatını alan polis, şüpheli şahsın evinde arama işlemi yapmakta ve bilgisayar ile laptop hatta kimi durumlarda harici disklere el koymaktadır. Hatta arama kararının içeriğine göre CD, DVD ve flash disk gibi el koyma işlemi yapılabilmektedir. Bunun ardından ise eş zamanlı olarak ifade alma süreci başlayacaktır. Bunun dışında çocukların veya çocuk gibi görünen kişilerin bulunduğu veya olağandışı kabul edilebilecek müstehcen içeriklerle işlenen suçlarda öngörülen ceza da daha yüksek olduğunda soruşturma aşamasında tutuklama gündeme gelebilecektir.

 

Müstehcenlik Suçu Görevli Mahkeme

Müstehcenlik suçunu kovuşturma yükümlülüğü asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Asliye ceza mahkemesi , on yıldan az hapis cezası ile cezalandırılan suçları yargılama yetkisine sahiptir. Asliye ceza mahkemesi , diğer mahkemelerin diğer kanunlarla yetkilendirilmediği tüm ceza davalarına ve davalara bakar.

Müstehcenlik Suçu: Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

TCK md. 226’da düzenlenen tüm müstehcenlik suçları şikayete tabi suçların parçası olmadığı için savcı tarafından kendiliğinden soruşturma konusu olduğundan, süre sınırı yoktur. Katılan olarak kamu davasına dahil olan biri olsa bile, şikayetten feragat edilmesi ceza davasının reddi ile sonuçlanmaz. Suç zamanaşımına tabi olmak kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

Zamanaşımı süresi ceza davasının başka bir işlem yapılmadan reddedilmesine yol açan bir hukuk kurumudur ve suçtan bu yana belirli bir süre geçmesine rağmen yasal işlem yapılmamış işlendiyse veya yasal işlem izin verilen süre içinde sonuçlanmadıysa gündeme gelecektir. TCK md.226 maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesi ve 5. fıkralarının dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Tüm diğer suçlar için zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Müstehcenlik Suçunda Bilirkişi Raporu

Müstehcenlik Suçu Uzman Raporu Bilirkişi raporunda 31 CD’nin erotik içerikli olduğu ve suçun unsurlarının tespiti için gerekli ve yeterli açıklamayı taşımadığı belirtilen bu rapora dayanarak, müsaderesine karar verildiği anlaşıldı. bu CD’ler de; CD’lerin içeriğinde yer alan görüntülerin kol ve bacakların duygularını incitip incitmediği, cinsel arzuları tahrik ve istismar edip etmediğini, genel ahlaka aykırı olup olmadığını ve müstehcen olup olmadığını tespit etmek gerekli iken, cd içeriklerindeki görüntülerin ar ve haya duygularını incitip incitmediği, cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olup olmadığı saptanıp müstehcen nitelikte olduklarının tespiti konusunda Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor alınarak bu cd’lerin müsadere edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, içerik itibariyle yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek bu cd’lerin de müsaderesine karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi – Karar: 2015/131).

NCMEC Raporu

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen IP adresleri, vs. dijital delil ve meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkedeki kolluk birimlerine gönderilmektedir.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir.

Müstehcenlik Suçu Beraat Kararları

Bu bağlamda Yargıtay tarafından verilen bazı beraat kararlarına bakacak olursak, şu örnekleri görebiliriz:

– Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2020/7049 sayılı kararında, sanığın bir çocuğa müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla yargılandığı davada, sanığın bu görüntüleri çocuğun görebileceği şekilde sergileme kastının bulunmadığı anlaşıldığından beraatine karar vermiştir.

– Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2020/6918 sayılı kararında, sanığın cep telefonunda doğal olmayan yoldan cinsel ilişkiyi içeren görüntüler bulundurduğu iddiasıyla yargılandığı davada, bu görüntülerin TCK’nın 226/4. maddesi kapsamında bulunmadığı ve kişisel amaçlı olarak bulundurulduğu kabul edildiğinden beraatine karar vermiştir.

– Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8594 sayılı kararında da benzer bir şekilde sanığın cep telefonunda doğal olmayan yoldan cinsel ilişkiyi içeren görüntüler bulundurduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar vermiştir.

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi Yargıtay bazı durumlarda müstehcenlik suçu beraat kararları verebilmektedir. Ancak bu kararların her somut olaya uygulanabilirliği yoktur. Müstehcenlik suçunun varlığı veya yokluğu olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

AVUKAT DESTEĞİ

Müstehcenlik suçlarında IP tespitleri doğru olarak bildirilse de bazı hatalı işlemler neticesinde bu suçla hiç alakası olmayan kişiler hakkında soruşturma açılabilmektedir.

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

19 thoughts on “Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası TCK 226”

 1. Alakam olmadığı halde çocuklara karşı müstehcenlik suçu kapsamında adıma kamu davası açılmış. Size detaylar hakkında elektronik posta yolladım avukat bey.

  1. Göndermiş olduğunuz elektronik postaya dönüş sağlanacaktır. Gönderdiğiniz tüm veri ve belgeler sır tutma yükümlülüğü kapsamında gizlilik ilkemiz gereği saklanacak, işlemler bitince silinecektir.

 2. Öncelikle konusu ne olursun bir davada somut olayın değerlendirilmesi yapılmalı, deliller ve suç vasfı analiz edilmelidir. Etkili bir savunmanın temel unsuru bunlardan geçtiği gibi, müstehcenlik suçu gibi niteliği ve sonuçları yargılanan kişi adına gerek yasal ve gerek toplumsal açıdan ağır olabilecek bir süreçte internet üzerinden bulunan savunma dilekçesi örnekleri faydasız olmanın ötesinde ciddi zararlar doğuracaktır. Gerek soruşturma ve kovuşturma ve gerek kanun yolları aşaması uzman bir çalışma, araştırma ve birikim istemektedir.

 3. Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanununda md.226’da “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmasına rağmen açıkça müstehcenlik kavramının tanımı ve açıklaması yapılmadan suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir. Korunan hukuki değer yani korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır.

 4. Merhaba avukat bey, benim bir internet sitem var bu site üzerinden film ve dizi yayını yapıyorum. Kesinlikle erotik içerikli şeyler yayınlamıyorum fakat birileri beni emniyete şikayet etmiş sanırım.Ankara bilişim suçları savcısının kalemi beni aradı ve ifade vermeye çağırdı. Müstehcen içerikli görüntüler yayınlamakla suçlanıyorum. Sanırım bu davalara bilişim avukatları bakıyormuş. Sizin de bilişim hukukunda tecrübeli bir avukat olduğunuzu gördüm sizinle çalışmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz ?

 5. Benim iki yıldır çıktığım birisi vardı onunla cinsel ilişkiye girmiştim. Bu kişi o sırada odaya gizli kamera yerleştirmiş ve kayda almış. Şuan bir çok internet sitesinde bu görüntüleri yayınlıyor. Bir avukatla görüştüm bu suç müstehcenlik suçunu oluşturur hemen savcılığa git ve suç duyurusunda bulun dedi. Fakat ben sadece bu kişinin ceza almasını değil bu görüntülerinde silinmesini istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim. Ofisiniz Ankara’da sanırım eğer olumlu görüş bildirirseniz randevu alıp ofisinize de gelebilirim.

 6. Avukat Bey, benim bu suçla ilgili bir davam mevcut. Suç yüz kızartıcı olduğu için hiç kimseye anlatamıyorum. Bu konuda herhangi bir suçum yok hiç öyle sitelere de girmem ama bir şekilde IP adresim emniyetin eline geçmiş. Ceza almaktan korkuyorum bana yardımcı olabilir misiniz ?

 7. Benim Ankara asliye ceza mahkemesinde bir dosyam var. TCK’nın 226/3-2 maddesinde ki müstehcenlik suçuyla suçlanıyorum. Fakat ben hiçbir şekilde o tarz görüntüler indirmedim. Önceden oynadığım bir oyun vardı o oyunda ortak bir bağlantımız vardı sanırım oradan benim bilgisayarıma yüklemişler. Ben bunu mahkemede nasıl ispat edebilirim ? Gerçekten suçsuzum ve ceza almak istemiyorum.

 8. 2019 yılında annemin adına müstehcenlik üzerinden dava açılmış ve bir kaç gün önce Siber suçlarla mücadele ekibi annemi merkeze götürüp ifade aldılar. Çok eski yıllarda ablama ait açılmış bir facebook hesabında 7/10 yaş arasındaki bir kızın müstehcen bir adet görüntüsü bulunmuş. Facebook hesabına kayıtlı 2 numara da ablama ait fakat annemin üzerine numaralar, onlar o yıllarda talep doğrultusunda iptal edildi.

  Annem ifadesinde numaraların kendisine ait ve hesabında ablama ait olduğunu belirtti ve ne kendisinin böyle bir paylaşımda ne de ablamın böyle bir paylaşımda bulunduğuna ihtimal vermediğini ifadesinde belirtti. Pazartesi yani yarında ablam ifadeye gidecek. O yıllarda ablamın kullandığı telefonun okulda çalındığnı hatırladık. Bu konuda annem o yıllarda zaten polise gidip ihbarda ve ifadede bulunmuştu. Hatta ablam hotmail ve facebook hesaplarının tamamının o telefonda kayıtlı olduğunu söyledi. Ablam yeni telefon aldığında o hesaba bir daha giriş yaptı mı hatırlamıyor. O telefon aradan geçen bir veya iki yılın sonunda bulundu ve tekrar bize teslim edildi.

  Velhasıl kelam ablamın yarınki ifadesinden sonra dosya savcılığa gidecek. Biz yarın oraya gitmeden önce, annemin bir kaç yıl önce çalınan telefon hakkında ifade verdiği karakola gidip ifade dosyasının bir kopyasını alacağız. İşin saçma tarafı ise forumda NCMEC raporları ile alakalı konuların tamamı IP adreslerinden ibaret fakat bizim dosyamızda ise sadece telefon numaraları ve kişinin facebook bilgileri var (Şifre hariç, zaten hesap kapalıymış.). Dosya da zaten 2 yıllıkmış yani neden o zaman ifadeye çağırmadılar bilmiyoruz.

 9. Merhabalar hakkımda tck 226/3-2cumleden kamu davası açıldı olay tarihi 2015 o tarihte 16 yaşındaydım oluşan suç ise facebookda sahsima ait hesabimdan 1 adet cocuklarin bulundugu müstehcen fotograf paylaşımı yapılması Ncmec tarafindan hazirlanan dosya bağlı olduğum izmir siber suçlarla mücadele ekiplerine iletilmis raporda paylaşımı yapan ip adresi ve benim hesaba giris yaptigim ip adresi belirtilmis 2 farkli ip adresi gonderilmis bunun uzerine ncmec raporu hakkinda siber suçlarla mücadele ekiplerinin incelemesi su sekilde:
  Ncmec raporunda belirtilen *********** (login) ve *********(upload) ip adreslerinin bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talep edilmiş,gelen cevap yazılarında (login) adresinin ****** ****** isimli şahıs adına ******* adresine kayıtlı olduğu (upload) ip adresinin NAT IP olduğu,IP PORT bilgisi bulunmadığından dolayı kullanıcı bilgilerinin tespit edilemediğini bildirilmiştir.NCMEC kuruluşunda NCMEC raporunda belirtilen bilgi ve belgeler haricinde soruşturmaya yarar bilgi ve belgenin bulunmadığı bildirildiğinden IP PORT bilgisi icin ayrıca yazışma yapılmamıştır.
  4 şubatta davam var paylaşımı yapan ip adresi belli fakat kullanici bilgileri tespit edilememiş bu durumda hesabin şahsıma ait olmasi tek basina ceza almam için yeterli midir yoksa paylaşımı yapan ip adresi ile bir alakam olmaması ya da alakam olup olmadığının belirlenememesi sebebi ile beraatime karar verilebilir mi ayrıca savunmamı yaparken nasıl bir yol izlemeliyim?

 10. Türkiye ilk önce 4 Mayıs 1949 yılında Newyork Lake Success’ta imzalanan antlaşma protokolüne imzalamıştır. Bu düzenlemeye göre; Resim, Tasvir, Fotoğraf ve Sinema filmi gibi genel adaba aykırı görselleri teşhir etmek, üretmek yada bulundurmak, dolaşıma sokmak konularının suç olarak tanımlanmasına yönelik bir uzlaşma sağlamışlardır.

  Ardından 27.01.1995 tarihli Resmi Gazetemizde yayımlanan ve ülkemizin 09.12.1994 tarihinde kabul ettiği “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 34” gereğince taraf devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi vermiştir.

 11. Hayatımda ilk defa müstehcen içerikli bir video izledim. Bunun bir yaptırımı olduğunu bilmiyordum.
  Peki şimdi ne yapmalıyım?

 12. TCK’nın 226. maddesi içeriğindeki ‘müstehcenlik’ suçu ile ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Ayrıca yapılan ev aramasında bilgisayarında kayıtlı olarak çocuklara ait binlerce pornografik resim ve video ele geçirildi. Şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

 13. Günümüzde çocuk pornografisi suçu giderek artış göstermektedir. İnternet sayesinde dünyanın her yerinde veriye ulaşmak mümkün olduğundan bu suçun giderek yaygınlaşacağı öngörülebilir. Özellikle Ankara ilinde çok fazla sayıda çocuk pornosuyla ilgili davalar görülmektedir. Özellikle FBI, Interpol gibi kuruluşlar uluslararası bilgi paylaşımı yaparak bu tür suçlarla mücadele etmektedirler.

   1. ncmec ile ilgili eleştiri yaptığınız videoyu bulamadım . yardımcı olur musunuz. Ayrıca bu suçlar ile ilgili bir çalışma yapıyorum. Yardımcı olabilir misiniz

 14. Av bey benimde müstehcenlikle ilgili bir davam var benim bir arkadaşıma mesaj yoluyla erkek çocukların müstehcen bir video yolladığım belirtilmiş mahkeme İnternet adreslerimiz incemeye almıştı ve jandarmadan gelen araştırmada böyle bir bulguya rastlanmamıştır raporu geldi fakat mahkeme beni 5 yılla cezalandırdı ve bir üst mahkemeye baş vurmam istedi bu konuda bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 15. Hayatımı karartacak bir şeyle suçlanırken beni sadece bir duruşmaya çıkarıp sonrasındaki tüm işlemleri halledip masum olduğumu kanıtladınız. Çok teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir