Müdahale Talep Dilekçesi 

Müdahale Talep Dilekçesi

Müdahale talep dilekçesi, bir davanın tarafı olmayan ancak dava sonucundan doğrudan etkilenecek olan kişilerin, davaya katılmak için mahkemeye sundukları bir dilekçedir. Müdahale talep dilekçesi, Türk Hukuk Sistemi’nde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 62. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalede, müdahale talep dilekçesinin ne olduğu, nasıl yazılması gerektiği, hangi durumlarda kabul edileceği ve reddedileceği konularında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Müdahale Talep Dilekçesinin Tanımı

Müdahale talep dilekçesi, bir davanın tarafı olmayan ancak dava sonucundan doğrudan etkilenecek olan kişilerin, davaya katılmak için mahkemeye sundukları bir dilekçedir. Müdahale talep dilekçesi ile müdahil olan kişi, davanın tarafı haline gelir ve dava sürecine katılma hakkı elde eder. Müdahale talep dilekçesi, davacı veya davalının yanında yer alarak onların iddia veya savunmalarına destek olmak amacıyla verilebileceği gibi, davacı veya davalıdan bağımsız olarak kendi hak ve menfaatlerini korumak amacıyla da verilebilir. Bu duruma göre, müdahale talep dilekçesinin iki türü vardır:

– Yan müdahale: Yan müdahale, müdahil olan kişinin davacı veya davalının yanında yer alarak onların iddia veya savunmalarına destek olmak amacıyla yaptığı müdahaledir. Yan müdahil, davacı veya davalının haklı olduğunu savunur ve onların lehine delil sunar. Yan müdahilin, davacı veya davalının izni olmadan davadan feragat etmesi, sulh olması veya davayı kabul etmesi mümkün değildir. Yan müdahilin, davacı veya davalının aleyhine delil sunması veya onların aksine iddia veya savunma yapması da kabul edilmez.

– Asıl müdahale: Asıl müdahale, müdahil olan kişinin davacı veya davalıdan bağımsız olarak kendi hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yaptığı müdahaledir. Asıl müdahil, davacı veya davalının haklı olup olmadığını ileri sürmez, sadece kendi hak ve menfaatlerini ilgilendiren hususlarda iddia ve savunma yapar. Asıl müdahilin, davacı veya davalının izni olmadan davadan feragat etmesi, sulh olması veya davayı kabul etmesi mümkündür. Asıl müdahilin, davacı veya davalının lehine veya aleyhine delil sunması veya onların iddia veya savunmalarına katılması da kabul edilir.

Müdahale Talep Dilekçesinin Şartları

Müdahale talep dilekçesinin kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

– Müdahalenin süresinde yapılması: Müdahalenin süresinde yapılması demek, müdahalenin davanın herhangi bir aşamasında yapılabilmesi demektir. Ancak, müdahalenin karar verilmeden önce yapılması gerekir. Karar verildikten sonra yapılan müdahale geçersizdir.

– Müdahalenin usulüne uygun yapılması: Müdahalenin usulüne uygun yapılması demek, müdahalenin yazılı olarak yapılması ve müdahale talep dilekçesinin gerekli unsurları içermesi demektir. Müdahale talep dilekçesinde, müdahilin kimliği, adresi, davanın tarafları, dava konusu, dava numarası, müdahale türü, müdahalenin nedeni ve dayanağı, deliller ve istemler belirtilmelidir. Ayrıca, müdahale talep dilekçesi imzalanmalı ve yeterli sayıda nüsha halinde mahkemeye sunulmalıdır.

– Müdahalenin haklı bir sebebe dayanması: Müdahalenin haklı bir sebebe dayanması demek, müdahilin dava sonucundan doğrudan etkilenecek olması demektir. Müdahilin dava sonucundan dolaylı veya zımni olarak etkilenmesi yeterli değildir. Müdahilin dava sonucundan doğrudan etkileneceğini ispat etmesi gerekir.

Müdahale Talep Dilekçesinin Sonuçları

Müdahale talep dilekçesi verildikten sonra, mahkeme müdahale talebini kabul edip etmeyeceğine karar verir. Mahkemenin kararı kesindir ve aleyhine itiraz yoluna gidilemez. Mahkeme müdahale talebini kabul ederse, müdahil davanın tarafı haline gelir ve dava sürecine katılma hakkı elde eder. Müdahil, davacı veya davalı gibi iddia ve savunma yapabilir, delil sunabilir, tanık dinletebilir, keşif isteyebilir, bilirkişi raporu talep edebilir, karara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Mahkeme müdahale talebini reddederse, müdahil davanın tarafı olamaz ve dava sürecine katılamaz. Müdahilin reddedilen talebi hakkında başka bir dava açması da mümkün değildir.

Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2022/12 Esas

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN : 

VEKİLİ : Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

SANIK : 

KONU : Davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizden ibaret müdahale talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

Müvekkil bu dosya kapsamında yer alan suç nedeniyle sanık tarafından gerçekleştirilen eylemler dolayısıyla zarar görmüş bulunmaktadır. Bu sebeple müvekkilin haklarının korunması adına davaya katılma talebinde bulunma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, her türlü hakkımızı saklı tutarak müvekkilin davaya katılmasına ve katılan vekilleri olarak duruşmalara kabulümüze karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 20.02.2022

 

Müdahale Talebinde Bulunan Vekili

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir