Kira Sözleşmesi, Konusu, Unsurları, Tarafları ve Örneği

Kira Sözleşmesi

Bu yazıda, kira sözleşmeleri ve bununla ilgili birçok sorunuzu yanıtlamaya çalışacağız. Ayrıca kolayca indirip cihazlarınızda kullanabileceğiniz örnek bir kiralama sözleşmesi de ekleyeceğiz.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin, kiracının kullanımıyla birlikte bir şeyin kullanımını veya kullanımını bırakmayı ve kiracının kararlaştırılan kirayı ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun (TBK) 299’u. Kira sözleşmeleri şahsi olmakla birlikte herkese karşı ileri sürülebilmesi için TBK Md. 312’ye göre tapu senedine şerh yapılması gerekir.

 1. Kiracılık yasamıza göre, tahliye için meşru gerekçeler şunlardır:
 2. Temerrüt (kiracı 30 gün sonra kirayı ödemezse).
 3. Bir kiracılık sürecinde 2 ihbar (İhbar üzerine kira ödeseniz dahi tahliye mümkündür.)
 4. Tahliye Taahhüdü (Kira sözleşmesi ile aynı gün alınmışsa geçersiz sayılır.)
 5. Edinme ve ihtiyaç nedeniyle (sizin veya 1. derece akrabalarınızdan birinin ihtiyacı vb.)
 6. Sözleşmenin esaslı ihlali.
 7. On yıllık kiracılığın sonunda (on yıllık kiracılığa imza attıysanız, kiracıyı 12 yıl sonra herhangi bir gerekçe göstermeden kiracıyı tahliye edebilirsiniz. Uyarı şartı vardır).
 8. Genel tadilat, yıkım

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmeleri karşılıklı borç yaratan sözleşmelerdir. Bu kapsamda malı kullanılabilir durumda kiracıya teslim etmek ve kiralama süresi boyunca çalışır vaziyette tutmak kiraya verenin sorumluluğundadır. Kiracı, kiralanan mülkün kullanımı karşılığında ev sahibine kira ödemekle yükümlüdür. Kanun, bir kiralamanın geçerliliği için zorunlu bir şekil şartı sağlamamaktadır. Bu nedenle yazılı veya sözlü olarak yapılmasının bir önemi yoktur. Sözlü olarak yapılan ve fiilen uygulanan kira sözleşmeleri de ispatlandığı takdirde geçerlidir. Ancak ileride doğabilecek anlaşmazlıkları göstermek daha kolay olacağından kira sözleşmenizi yazılı olarak hazırlamanız tavsiye edilir.

Aynı şekilde kira sözleşmeleri de adi veya noter tasdikli olarak düzenlenebilir. Veya haricen yapılıp noter onaylı da olabilir. Adi sözleşme ile noter tarafından düzenlenen sözleşme arasındaki en önemli fark, imzaya itiraz edilse dahi adli makamlarca kabul edilmeyecek olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, noter tarafından düzenlenen kira sözleşmelerinin imzalanmasına karşı çıkamazsınız.

Kira Sözleşmesinin Konusu

Kira sözleşmesinin konusu taşınır veya kullanılabilir mal veya herhangi bir hakkın kiralanması olabilir. Örneğin; örnek olarak araç kiralama, taşınır mal kiralama, dükkan kiralama, gayrimenkul kiralama, işletme hakkı kiralama, hak kiralamaya örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde ödünç alınan bir eşya da bir ürün getirebileceği gibi, ürünü getirmeyen bir şey de olabilir.

Özellikle devam eden davalarda ve uygulanacak düzenlemelerin belirlenmesinde kira konusu büyük önem taşımaktadır. Olağan kiralanan mülklerde temerrüt oluşması için kiracıya ihtar veya ödeme emri ile 30 günlük bir ödeme süresi, kira bedeline tabi olarak kiralanmışsa kiracıya altmış günlük süre tanınması gerekir. gecikmeden yatırın.

Kira hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde kira sözleşmesinin türünün belirlenmesi oldukça faydalıdır. Örneğin; Sigorta kapsamına girmeyen gayrimenkullerde kira tespiti davası açılamaz. Zira taşınmazın kira bedelinin tespitine yönelik dava açılabilmesi için dava konusu taşınmazın TBK 399’a tabi olması gerekmektedir.

Kira Sözleşmesinin Tarafları

Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan ve kiracıdır. Kiracı; TBK m.299 uyarınca kiralama konusu, kiracıyı bir bedel karşılığında kiralama konusunun kullanımına veya kullanımına bırakandır. Kiracı ise; Kiralanan mülkü kullanması için ev sahibine ödeme yapan kişidir.

Kira sözleşmesinde ev sahibinin “kim” olduğunu anlamak için kira sözleşmesini kimin imzaladığına bakmanız gerekir. Örneğin; Kiracılığın başlangıcında birden fazla kişi olmasına rağmen, kiracılığı yalnızca bir kişi imzaladığı sürece, yalnızca kiracılığı imzalayan kişi ev sahibidir. Kiralanan bir mülkü kiralamak için mutlaka malik olmak şart değildir. Ev sahibi kabul ederse veya vekalet verirse, ev sahibi kiraya verilebilir.

Kiralama Süresi

TBK m.300’e göre; Kira sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin bitiminden sonra bildirimsiz olarak sona erecek bir kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılır; diğer kira sözleşmeleri belirsiz süreli olarak yapılmış sayılır.

Taraflar, kira sözleşmesinin süresini belirlemekte serbesttir. Sözleşmeye konu taşınmazın yerleşim yeri ve kapsadığı işyeri hükümlerine tabi olması durumunda, kiralama süresi sonunda kira sözleşmesinin sona ermemesi halinde, kira sözleşmesi otomatik olarak yıllık artışlarla uzar.

Kiralanan mal, ikametgah ve kapsanan işyeri düzenlemelerine tabi değilse ve 6098 sayılı TBK genel hükümlerine tabi ise süresiz olarak uzatılır.

Kira Sözleşmesinin Unsurları

Kiralamanın unsurlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Tarafların anlaşması: Kira sözleşmesinin akdedilmesinin ilk şartı, kiracı ile mal sahibinin kira sözleşmesinde birlikte anlaşmalarıdır.
 • Bir şeyin kullanımının devri: Kira sözleşmesinin kurulması ile ev sahibi, sözleşmeye konu mülkü veya hakkı geçici olarak kullanma hakkını diğer tarafa devreder.
 • Kiracıya devredilen kullanım hakkı, kiralama süresi ile sınırlı olup, kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiralananın kiraya verene iade edilmesi gerekmektedir.
 • Kira Bedeli: Kiralanan mülkün kiracı tarafından kullanılması karşılığında ödenen bedeldir. Kiraya vermek; Nakit olabileceği gibi altın, döviz ve ürün olarak da olabilir.
 • Kira bedelinin ispatı, kira hukukunda önemli bir konudur. Kira bedelinin ispat yükü mal sahibine, kiranın ödendiğinin ispatı ise kiracıya aittir.
 • Ev sahibi istediği aylık kira tutarını ispat edemezse, kiracının kabul ettiği miktar hakkında hüküm verilmesi gerekir.

Kiraya Verenin Borçları

Yukarıdaki hususların tümü anlaşıldıktan sonra kira sözleşmesi imzalanır. Ancak kira sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte kiracı ile ev sahibi arasında birtakım hak ve yükümlülükler doğmaktadır. Kira sözleşmelerinde kiraya verenin borçlarını aşağıdaki şekilde detaylandırmak mümkündür:

Teslim borcu: TBK m.301’e göre; Ev sahibi, kiralanan malı, mutabık kalınan tarihte, sözleşmede amacına uygun şekilde teslim etmek ve sözleşme süresi boyunca bu vaziyette tutmakla yükümlüdür. Bu hüküm, daire ve kapalı işyeri kiralaması halinde kiracı bakımından değiştirilemez; Diğer kiralama sözleşmelerinde, işlemin genel hüküm ve koşulları hakkında kiracı ile bu hükme aykırı herhangi bir düzenleme yapılamaz.
Vergi ödeme yükümlülüğü ve benzeri yükümlülükler: Kanunda aksi öngörülmedikçe, kiralanan mülke ilişkin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler ev sahibine aittir.
Ek masraf yapma yükümlülüğü: Ev sahibi, kiralanan mülkün kullanımı ile ilgili olarak kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından yapılan ek masrafları üstlenmekle yükümlüdür.
Kiraya Veren’in Kiraya Veren’in Kusurlarından Sorumluluğu: Kiralananın önemli ayıplarla teslim edilmesi durumunda Kiracı, borçlunun gecikmesine ilişkin hükümleri veya sonradan meydana gelebilecek bir kusur için Kiraya Veren’in yükümlülüğünü kiralama konusunda uygulayabilir. Kiracı, küçük kusurlu kiralama konusunun düzenlenmesinde, söz konusu malda sonradan meydana gelen kusurlardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulayabilir.
Kira sözleşmesinin sonradan ayıplı hale gelmesi halinde, kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya ayıp oranında kira bedelinin düşürülmesini veya hasarın onarılmasını isteyebilir. Ancak tazminat talebi, diğer isteğe bağlı hakların kullanılmasını engellemez. Önemli bir kusur durumunda kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ev sahibi kusurlu olmadığını ispat etmedikçe, kira konusunun kusurundan doğan her türlü zararı kiracıya ödemekle yükümlüdür.

Kira sözleşmesi kapsamında kiracının borçları

Kira sözleşmesi kapsamında kiracının borçlarını aşağıdaki şekilde detaylandırmak mümkündür:

 • Kiranın ödenmesi Yükümlülüğü: Kiracının kira sözleşmesinden doğan temel yükümlülüğü, kiralanan nesnenin kullanımı karşılığında kira bedelini ödemektir. Kiralamanın başladığını ve kira bedelinin ispat yükü mal sahibine aittir. Ev sahibi tarafından kanıtlandığı üzere kirayı ödemek kiracının sorumluluğundadır. Kiracı’nın kusurları
 • Kiraya Veren’e bildirme yükümlülüğü: Kiracı, gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları derhal Kiraya Veren’e bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde oluşan zarardan sorumludur. Kiracı, ev sahibi adına bildirimde bulunmaksızın küçük hasarları onarabilir. Ancak, ev sahibi tarafından büyük ölçüde mutabık kalınmayan zararlar kiracı tarafından tazmin edilemez ve kiradan mahsup olarak talep edilemez.
 • Kiracı’nın kusurları giderme ve Kiracı’ya gösterme yükümlülüğü: Kiracı, Kiracı’nın kusurlarını gidermek veya zarar görmemesi için çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Kiracı, bakım, satış veya müteakip kiralama için gerekli olduğu ölçüde, ev sahibinin ve kendisi tarafından belirtilen üçüncü bir şahsın kiralanan mülkü ziyaret etmesine izin vermekle yükümlüdür. Ev sahibi, yapılan işler hakkında kiracıyı bilgilendirmekle ve kiralanan mülkü zamanında incelemekle ve bunları gerçekleştirirken kiracının menfaatlerini göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Kira bedelinin düşürülmesi ve hasarın giderilmesi kiracının hakları saklıdır.
 • Kiralanan malı sözleşmeye uygun olarak dikkatli kullanma ve komşulara saygı gösterme yükümlülüğü: Kiracı, kiralanan malı sözleşmeye uygun olarak itinalı kullanmakla ve kiralanan malda yaşayan kişilere gerekli saygıyı göstermekle ve kiraya verilen malın kiraya verilmesiyle yükümlüdür. komşular. Kiracı, kiralanan malı kullanırken dikkatli olmalı ve kiraya verenin rızası ve rızası olmadıkça, kiralananın özünü etkileyecek ve ona zarar verecek herhangi bir işlemde bulunmamalıdır.
 • Temizlik ve bakım masrafları: Kiralanan mülkün düzenli kullanımı için gerekli temizlik ve bakım masraflarından kiracı sorumludur. Bu konuda yerel gelenekler de dikkate alınır.

Alt Kira Sözleşmesi

6098 sayılı TBK’nın 322. maddesine göre; Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak kaydıyla, kiralananı kısmen veya tamamen kiraya verebileceği gibi kullanım hakkını da devredebilir.

Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakati olmaksızın mesken ve çatılı işyeri kiralamalarında kiralananı başkasına kiraya veremez ve kullanım hakkını devredemez. Alt kiracı, kiralananı kendisine tanınandan başka bir şekilde kullanırsa, kiracı kiraya verene karşı sorumludur. Bu durumda kiraya veren, kiracıya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

Alt kira sözleşmesi kurarken karşımıza iki ayrı kira sözleşmesi çıkıyor. Birinci kira sözleşmesi, kiraya veren ile asıl kiracı arasındaki sözleşme, ikinci sözleşme ise asıl kiracı ile alt kiracı arasındaki sözleşmedir. Alt kira sözleşmesi kurulmuş olsa bile, asıl kiracının kira sözleşmesinden doğan (kiranın ödenmesi gibi) kiraya verene karşı sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, alt kiracıdan kira bedelinin ödenmesini talep edemez.

Kira İlişkisinin Devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakatini almadıkça kiralama ilişkisini başka bir kişiye devredemez. İşyeri kiralarında haklı bir sebep olmadıkça kiraya veren bu muvafakati vermekten kaçınamaz. Kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kiraya verenin yazılı muvafakati ile kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene olan borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında, devralan, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Alt kiralama ve kira ilişkisinin devri farklı tanımlara, anlamlara ve sonuçlara tabidir. Alt kiracılıkta asıl kiracının kiracılığı devam ederken, kiracının kiracıya karşı kiracının unvanı, kira bedeli gibi sorumlulukları ortadan kalkar.

 

Kiralama Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kira sözleşmelerinin geçerliliği için herhangi bir şekil şartı bulunmamakla birlikte, ileride çıkabilecek ihtilaflarda ispatı kolaylaştırmak için yazılı olarak yapılması tavsiye edilir.
 • Kira sözleşmesinin her sayfası kiracı ve kiralayan tarafından imzalanmalıdır. Çünkü ilerde belgeye ihtiyaç duyulduğunda imzasız belgeler işe yaramaz sayılabilir.
 • Kira sözleşmesinin başlangıç ​​tarihi ve belirli bir süre öngörülüyorsa ne zaman biteceği sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Kira sözleşmesinde, kiralanacak mülkün adresi, türü ve kiraya verenin kişisel bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
 • Kiralanan yerin hangi durumda teslim edildiği ve geri alınacağı açıkça belirtilmelidir. Kiralanan mal ile birlikte teslim edilen mallar varsa, bunlar da kiralama sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.
 • Kira sözleşmesinde ödenecek kiranın ne zaman ve nasıl ödeneceği belirtilmelidir.
 • Kira artış oranının detayları kira sözleşmesine dahil edilmelidir. Ancak belirtmek gerekir ki; TBK 344/1 uyarınca yıllık kira artış oranının sınırı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kira sözleşmesinde daha yüksek bir oran belirtilse dahi kira artış tutarı bu oranı aşamaz.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, kiracı, aidat ve temizlik masrafları gibi yan masrafları ödemek zorundadır. Ancak taraflarca farklı bir anlaşmaya varılırsa bunun kira sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.
 • TBK 323’te kira ilişkisinin devri için kiraya verenin yazılı muvafakati aranır. Taraflar, sözleşmeyi düzenlerken bu hususu da belirlemelidir.
 • Kiracı kiraladığı yerde tadilat ve bakım yapacaksa bu tadilatların kapsam ve koşulları kira sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmelidir. Kiraya verenin onayı gerekebilir. Aynı şekilde depozito ile ilgili detaylar kira sözleşmesinde detaylandırılmalıdır. Bu ayrıntılar, depozitonun neden alındığını ve hangi koşullar altında iade edileceğini belirtir.
 • Konut veya ofis kiralamalarında, Kiracı, kiralanan yeri teslim alırken tüm demirbaşları incelemeli ve hasarlı veya yıpranmış demirbaş bilgilerini kiralama sözleşmesine eklemelidir. Aksi takdirde kiracı evden çıkarken kırılan demirbaşlardan sorumlu tutulabilir.
 • İlişkide kiraya veren sizseniz, kiracı, işverenin mali yükümlülüğünü (taşınmaz işyeri olarak kullanılacaksa), 3. şahıs mali sorumluluklarını kapsayan yıllık sigorta yaptırmak ve sürdürmek ve sigorta poliçelerini her yıl yenilemekle yükümlüdür. yangın, sel, teröre karşı taşınmazın sorumluluğu ve tüm riskleri. bir hüküm konulmalıdır.
 • Bir Ürün Sözleşmesi düzenlemek ve hükümlerine tabi olmak istiyorsanız, sözleşmenizin demirbaş ve işletme ruhsatını devretmesi gerekir.
 • Kefalet, kira sözleşmelerinde zorunlu bir unsur olmamakla birlikte, kiralayan için ciddi bir güvence sağlamaktadır. Bu açıdan kiralayanın kira sözleşmesini düzenlerken kefil şartı araması önemli olmalıdır. Kefil için ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Kefilin sorumlu olduğu azami tutarı, kefalet tarihini ve müşterek kefil olması halinde bu sıfatla yükümlü olduğunu veya herhangi bir ifade ile kendi el yazısıyla belirtmesi zorunludur. anlamına gelir.
 • Kiraya verenin bir diğer garantisi de kiracıdan tahliye taahhüdüdür. TBK  352/1; Kiralananın tesliminden sonra kiracı, kiralananı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ettiği halde belirli bir tarihte tahliye etmemişse, kiraya veren bu tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurarak kira sözleşmesini feshedebilir. Ancak tahliye mektubu kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya öncesinde verilirse geçersiz olur. Kanuna göre tahliye mektubu, kiralanan mülk kiracıya teslim edildikten sonra alınabilir. Uygulamada bu süre 15 gün veya 1 ay olarak belirlenebilir.

Kira Sözleşmesi Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kiracı ve kiraya verenin bilgilerinin doğru olması gerekir. Bu nedenle adı ve soyadı, T.C. Sayı gibi alanların doğru doldurulduğundan emin olmalısınız.
 2. Depozito alındıysa, depozito tutarı belirtilmelidir. Taşınmaması durumunda oluşabilecek zararlara karşı teminat olarak alınan depozito, kiracı ve kiraya verenin müşterek rızası olmadan işlenemeyecek olan vadeli banka hesabında tutulmalıdır. Ancak depozitonun son kiraya kadar sayılması gibi farklı yollar izlenecekse bunun sözleşmede belirtilmesi gerekir.
 3. Kira bedeli ve ödeneceği tarih açıkça belirtilmelidir.
 4. Taşınmaz için yapılacak tadilat masraflarını kimin ödeyeceği belirlenmelidir.
 5. Ev veya işyeri sahibine ait gayrimenkulün başkası tarafından kullanılması hususu net bir şekilde düzenlenmeli kiralayana mutlaka alt kıra hakkı verilmelidir.

Kira Sözleşmesi Örneği

Meskenler/Konutlar İçin Kira Sözleşmesi Örneği

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi Apartman dairesi
Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

 

Kiracı (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi (Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Aylık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 

 

GENEL KOŞULLAR

 

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya verebilir; devir ve temlik edebilir.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel

anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

 1. iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

 

 

 

Özel Koşullar:

 1. Kiralanan alt kiraya verilebilir, ortak alınabilir; devir ve temlik edilebilir.
 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Eskişehir  Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on sekiz genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih.

 

İşyerleri İçin Kira Sözleşmesi Örneği

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi Mağaza
Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

 

Kiracı (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi (Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Aylık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mobilya teşhir mağazası olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 

                                        

                                         GENEL KOŞULLAR

 

1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, alt kiraya verebilir; devir ve temlik edebilir.

4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

 

 

Özel Koşullar:

 1. Kiralanan alt kiraya verilebilir, ortak alınabilir; devir ve temlik edilebilir.
 2. Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 4. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih

 

 

ÖNERİLER VE NOTLAR

 

1.     Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,

2.     Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması,

3.     Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi,

4.     Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,

5.     Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi,

6.     Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması,

7.     Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,

8.     SSK ve bağ kur emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması,

9.     Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde,  ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması,

10.   İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri gelir vergisi stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.

11.   Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır.

12.   Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır.

13.   iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

 

Kira Sözleşmesinin Feshi

Normal şartlarda taşınmazın kiralanmasının üzerinden 10 yıl geçmemiş ise sözleşmenin feshi sadece kiracı tarafından yapılır. Kiracı, sözleşmenin sona ermesinden en az 15 gün önce mülk sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sözleşme süresine bakılmaksızın sözleşme 1 yıl daha uzatılır.

Kiraya verenin sözleşmeyi feshedebilmesi için sözleşme süresinin 10 yıl olması gerekir. Ek olarak, bazı istisnai durumlar ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesine izin verir. En yaygın durum kiracının gayrimenkulü kötüye kullanması olarak bilinmektedir. Komşuların rahatsız olması, kiralanan malın zarar görmesi veya kiranın gecikmesi gibi sebeplerle sözleşme feshedilebilir.

Kiracı malı kötüye kullanmıyorsa, kiralanan malın tadilata ihtiyacı varsa veya mal sahibinin kiracıyı çıkarması için malik tarafından kullanılacaksa sebep gösterilebilir. Tadilat sebebiyle tahliye için evin tadilat yapılmadan oturulamaz durumda olması gerekmektedir. Ev sahibi, kiralanan eve kendisinin veya birinci derece bir yakınının ihtiyacı olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulunursa, evi 3 yıl süreyle başkasına kiralamak mümkün değildir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir