nasuh buğra karadağ

İnternette Telif Hakkı İhlali ve Pepee Çizgi Filmi Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/5191-2019/6332

FSEK’in 68. maddesi uyarınca davacı taraf lehine 3 kat telif tazminatına hükmedilmesi nedeniyle taraflar arasında farazi sözleşme ilişkisinin oluştuğu kabul edilse de hükmedilen tazminatın hüküm tarihine kadar olan kullanımlara ilişkin olup, hüküm sonrasındaki kullanımları kapsamaması nedeniyle linklere erişimin engellenmesine karar verilmesi gerektiği gibi tecavüzün menine karar verildiğine göre men kararının ifası için linklere erişimin de engellenmesi gerekmektedir. Bu itibarla linklere erişimin engellenmesi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılışı şekilde yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. (Yargıtay 11. HD 2018/5191-2019/6332)

Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait olan ve sahibinin hususiyetini taşıyan “Pepee” isimli çizgi filmlerinin, 5846 Sayılı FSEK 5. maddesi uyarınca “sinema eseri ” dalında eser vasfında olduğu, davacının eser sahibi olduğu çizgi filmlerin izinsiz olarak ve uyarı yapılmasına rağmen www.izlesene.com/pepee linkinde yayınlandığı, bu şekilde davacının çoğaltma, umuma iletim haklarının ihlal edildiği, eserin davalı tarafça yapılan yayımından alınabilecek emsal değerinin 100 TL olduğu, davalının 29 bölümü izinsiz yayınladığı, bu nedenlerle davacının FSEK’in 68. maddesi uyarınca üç kat bedel talebinde haklı olduğu, ancak FSEK 68. madde gereğince üç kat bedel talep edilmekle ref talebinde bulunulamayacağından ref talebinin yerinde olmadığı dolayısıyla da linklere erişimin önlenmesi talebinin de yerinde olmadığı, ayrıca dava tarihinden sonraki izinsiz gösterimlerin men-i ve hükmün ilanı talepleri yönünden davacının hukuki yararı bulunmadığından bu taleplerin de yerinde olmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davacının tecavüzün ref’ine ilişkin talebinin, linklere erişimin engellenmesi talebinin ve hükmün ilanı talebinin reddine, tecavüzün men’i talebinin kabulüyle davalı şirketin www.izlesene.com alan adlı internet sitesinde “PEPEE” çizgi filmlerini izinsiz olarak yayınlamaktan menine, FSEK 68. madde gereğince 3 kat tazminat bedeli 8.700,00 TL’nin 24.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiz ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacının yapımcı sıfatıyla FSEK’nın 80. maddesi uyarınca hak sahibi olduğu eserlerin, davalı yer sağlayıcı tarafından izinsiz olarak internette yayınlanması nedeniyle eser sahipliğinden doğan mali haklara tecavüz iddiasıyla tecavüzün refi, meni, linklere erişimin engellenmesi, FSEK’nın 68. maddesi uyarınca telif tazminatına ve hükmün ilanı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, tecavüzün men’i ile, davalı şirketin www.izlesene.com alan adlı internet sitesinde “PEPEE” çizgi filmlerini izinsiz olarak yayınlamaktan menine, FSEK’in 68. maddesi gereğince 3 kat tazminat bedeli 8.700,00 TL’nin tahsiline, telif tazminatına hükmedilmesi nedeniyle ref talebinin reddine ve hükmün ilanı isteminin ile yayınların yapıldığı linklere erişimin engellenmesi talebinin reddine karar verilmiştir. Ancak, davalı kullanımları nedeniyle FSEK’in 68. maddesi uyarınca davacı taraf lehine 3 kat telif tazminatına hükmedilmesi nedeniyle taraflar arasında farazi sözleşme ilişkisinin oluştuğu kabul edilse de hükmedilen tazminatın hüküm tarihine kadar olan kullanımlara ilişkin olup, hüküm sonrasındaki kullanımları kapsamaması nedeniyle linklere erişimin engellenmesine karar verilmesi gerektiği gibi tecavüzün menine karar verildiğine göre men kararının ifası için linklere erişimin de engellenmesi gerekmektedir. Bu itibarla linklere erişimin engellenmesi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılışı şekilde yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıdaki ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itiralarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir