Distribütörlük Sözleşmeleri (Bayilik Sözleşmesi)

Distribütörlük Sözleşmeleri (Bayilik Sözleşmesi) Nedir?

Distribütörlük sözleşmeleri (bayilik sözleşmesi), üretici ile dağıtıcı (distribütör) arasında yapılan ve sözleşmeye konu ürünlerin satış şartlarının belirlendiği anlaşmalardır. Bu anlaşmalar sayesinde, üretici ve dağıtıcı firmalar, kendi faaliyet alanlarına odaklanarak, ürünlerin üretim ve piyasaya sunulması süreçlerinin belirli kısımlarını yerine getirirler. Böylelikle, her iki taraf da tüm enerjilerini kendi uzmanlık alanlarında yoğunlaştırmış ve işbirliği gerçekleştirmek suretiyle piyasada rekabet gücü sağlamış olur.

Distribütörlük sözleşmeleri, Türk hukukunda ne Türk Borçlar Kanunu’nda ne de başka bir kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri sözleşme ile belirlenir. Sözleşme yapılırken, her işletmenin kendine özgü nitelikleri ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ve bu çerçevede sözleşme hukukunda uzman ve tecrübeli avukatlardan destek alınması çok önemlidir.

Distribütörlük Sözleşmelerinin Temel Özellikleri

Distribütörlük sözleşmelerinde bulunan sözleşme konusu ürünlerin tedarikçiden/sağlayıcıdan satın alınmasından sonra distribütör bu malları kendi müşterilerine satmaktadır. Bu durumda distribütör sözleşme konusu malların maliki olmakta yani mülkiyet hakkını devralmaktadır. Bu nedenledir ki malların satışının gerçekleşmesinden elde edilen kar ve finansal ve fiili tüm riskler distribütöre ait olur.

Distribütör temsilci yahut vekil sıfatı ile hareket etmez. Gerek finansal gerekse hukuksal açıdan distribütör kendi nam ve hesabına hareket eden bağımsız bir tacir konumundadır.

Distribütörlük ilişkilerinin temel özellikleri şu şekildedir:

 • Sözleşmenin süreklilik arz etmesi,
 • Distribütörün bağımsız olması ve kendi nam ve hesabına hareket etmesi,
 • Distribütörün mal satışı artırmaya yönelik hareket etme yükümlülüğü,

Distribütörlük Sözleşmesinin Yapılması

Kanunda özel bir şekil şartı getirilmediği sürece bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için herhangi bir şekle uygun olarak düzenlenmesi zorunluluk arz etmez; yazılılık bir ispat şartıdır. Distribütörlük sözleşmeleri bakımından da kanunda özel bir şekil şartı düzenlenmemiş olup distribütörlük sözleşmesinin sözlü olarak kurulması da mümkündür. Buna karşılık 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunu uyarınca senetle ispat kuralının geçerli olduğu hallerde sözleşme koşullarının ispat edilmesi için yazılı bir belgenin ibraz edilmesi zorunlu hale gelecektir.

Distribütörlük Sözleşmesinin Süresi

Distribütörlük sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli olarak düzenlenebilir. Süre, sözleşmenin feshi bakımından önem arz etmektedir.

Belirsiz süreli distribütörlük sözleşmeler bakımından sözleşmenin sona ermesi için bir süre ön görülmediğinden cayma hakkı ve fesih sebeplerinin ne şekilde oluşacağına ilişkin hükümlerin sözleşmede dikkatle düzenlenmesi gerekmektedir. Fesih şeklinin sıkı koşullarla belirlenmiş olması, haksız feshin cezai şarta bağlanması gibi durumlarda ağır sonuçlar doğabilecektir.

Belirli süreli distribütörlük sözleşmelerinde temel amaç belirlenen süre sonunda sözleşmenin herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesidir. Buna karşılık sözleşmede aynı zamanda süre sonunda aksi yönde bir ihtarat yapılmadığı takdirde sözleşmenin kendiliğinden belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği de hüküm altına alınmış olabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Haklar ve Sorumluluklar

Distribütörlerin ve üreticilerin distribütörlük sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve sorumlulukları çeşitli yasal düzenlemelere ve belirlenen sözleşme koşullarına dayanır. Her iki taraf da, sözleşmede belirtilen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda, distribütörlerin genellikle aşağıdaki sorumlulukları bulunur:

 • Üreticinin ürünlerini pazarlamak ve satmak,
 • Ürünlerin stoklarını tutmak ve yönetmek,
 • Müşteri ilişkilerini yönetmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
 • Satış sonrası hizmetleri sunmak.

Üreticilerin ise distribütörlere sağladığı haklar ve yükümlülükler şunlardır:

 • Ürünlerin kalitesini ve uygunluğunu garanti etmek,
 • Distribütörlerin eğitimini sağlamak ve desteklemek,
 • Satış ve pazarlama materyalleri temin etmek,
 • Distribütörlerin pazarlama faaliyetlerini denetlemek ve desteklemek,
 • Ödeme ve tedarik süreçlerini düzenlemek.

Bu haklar ve sorumluluklar, sözleşme koşullarına göre değişiklik gösterebilir ve her iki tarafın da karşılıklı olarak anlaşması gereken hususlar arasında yer alır.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Fesih

Distribütörlük sözleşmelerinin fesih edilmesi, tarafların belirli şartlara uymadığı veya başka sebeplerden dolayı sözleşmeyi sonlandırmak istediği durumlarda gerçekleşir. Fesih süreci genellikle sözleşme koşullarında belirtilen hükümlere göre yürütülür.

Fesih nedenleri arasında, taraflardan birinin sözleşme koşullarına uymaması, süresiz sözleşmelerde taraflardan birinin cayma hakkını kullanması, veya taraflardan birinin iflas etmesi gibi durumlar yer alabilir. Fesih sürecinde, tarafların haklarını korumak ve yasal süreçlere uygun hareket etmek önemlidir. Bu nedenle, distribütörlük sözleşmelerinde fesih ile ilgili hükümlerin dikkatlice belirlenmesi ve anlaşmanın her iki taraf için adil ve açık olması gerekmektedir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Tazminat Hükümleri

Distribütörlük sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda taraflar arasında tazminat ödeme yükümlülükleri ortaya çıkabilir. Bu tazminatlar genellikle sözleşmenin ihlali sonucu ortaya çıkan zararları karşılamak amacıyla talep edilir. Özellikle belirli süreli sözleşmelerde taraflar, sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmenin maliyetlerini önceden belirlemek için tazminat hükümleri ekleyebilirler.

Tazminat hükümleri, taraflar arasında adil bir denge sağlamak ve sözleşme süresince ortaya çıkabilecek riskleri dengelemek amacıyla önemlidir. Bununla birlikte, tazminat miktarı ve koşulları, sözleşme sürecindeki müzakereler sırasında dikkatlice belirlenmelidir. Aksi takdirde, haksız bir tazminat talebi veya yetersiz bir tazminat ödemesi, taraflar arasında anlaşmazlıklara ve hukuki sorunlara neden olabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

Distribütörlük sözleşmelerinde genellikle rekabet yasağı hükümleri bulunur. Bu hükümler, distribütörün belirli bir süre boyunca, sözleşmenin sona ermesinden sonra üreticinin rakip firmalarının ürünlerini satmamasını veya belirli bir coğrafi alanda rekabet etmemesini sağlar. Rekabet yasağı hükümleri, üreticinin distribütörlerini korumak ve rekabeti dengelemek amacıyla eklenir.

Ancak, rekabet yasağı hükümlerinin kapsamı ve süresi makul olmalıdır. Aksi takdirde, bu hükümler rekabeti kısıtlayıcı bir etkiye sahip olabilir ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, distribütörlük sözleşmelerinde rekabet yasağı hükümlerinin dikkatlice düzenlenmesi ve yasalara uygun olması önemlidir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Çatışma Çözümü

Distribütörlük sözleşmelerinden kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların çözümü için çatışma çözümü mekanizmaları öngörülmelidir. Bu mekanizmalar genellikle arabuluculuk, tahkim veya yargı yolunu içerebilir. Arabuluculuk ve tahkim, taraflar arasında daha hızlı ve maliyet etkin bir çözüm sağlayabilirken, yargı yolunda kararın uygulanması ve sonuç alınması daha uzun sürebilir.

Çatışma çözümü mekanizmalarının belirlenmesi, distribütörlerin ve üreticilerin anlaşmazlıklarını adil ve etkin bir şekilde çözebilmelerini sağlar. Ayrıca, çatışma çözümü mekanizmalarının sözleşme sürecinde net bir şekilde belirlenmesi, olası anlaşmazlıkların çözümü için taraflara bir yol haritası sunar.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Güncel Trendler ve Değişimler

Distribütörlük sözleşmeleri, iş dünyasındaki değişen trendlere ve piyasa koşullarına göre sürekli olarak güncellenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm, e-ticaretin yükselişi ve globalleşme gibi faktörler, distribütörlük sözleşmelerinde yeni düzenlemelerin ve adapte edilmiş yaklaşımların gerekli olduğunu göstermektedir.

Örneğin, e-ticaretin yükselişi ile birlikte distribütörlük sözleşmelerinde çevrimiçi satış kanallarının düzenlenmesi, dijital pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve veri gizliliği konularına daha fazla vurgu yapılması gibi yeni düzenlemeler eklenmiştir. Bu nedenle, distribütörlük sözleşmelerinin güncel trendlere uygun olarak düzenlenmesi ve sürekli olarak revize edilmesi önemlidir. Bu sayede, tarafların işbirliği ve rekabet avantajı sağlaması kolaylaşır ve gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar önceden önlenmiş olur.

Distribütörlük Sözleşmelerinde İşbirliği ve İletişim

Distribütörlük sözleşmelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için taraflar arasında güçlü bir işbirliği ve etkili iletişim çok önemlidir. Üretici ile distribütör arasındaki düzenli iletişim, işbirliği ve ortak hedeflere yönelik çalışma, iş ilişkilerinin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırır.

İşbirliği ve iletişim, distribütörlük sözleşmesinin her aşamasında önemlidir, başlangıçtan itibaren işbirliği ve ortak hedeflerin belirlenmesi ile başlayarak, satış ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına kadar devam eder. Taraflar arasındaki düzenli toplantılar, raporlama sistemleri ve iletişim kanalları kurulmalıdır. Ayrıca, her iki tarafın da beklentilerini açıkça ifade etmesi ve sorunların çözümü için proaktif bir yaklaşım sergilemesi önemlidir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Eğitim ve Destek

Distribütörlük sözleşmelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için distribütörlere yönelik eğitim ve destek sağlanması önemlidir. Üreticiler, distribütörlerin ürünleri doğru bir şekilde pazarlaması ve satması için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemelidir.

Eğitim programları, ürünlerin özellikleri, kullanımı, avantajları ve müşteriye nasıl etkili bir şekilde tanıtılacağı gibi konuları kapsamalıdır. Ayrıca, distribütörlere satış ve pazarlama stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış sonrası destek konularında da eğitim verilmelidir.

Destek ise, distribütörlerin işlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan hizmetlerdir. Bu destekler arasında satış ve pazarlama materyallerinin sağlanması, teknik destek, satış sonrası hizmetler ve finansal destek gibi konular yer alabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Performans Değerlendirmesi

Distribütörlük sözleşmelerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için düzenli olarak performans değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler, distribütörlerin sözleşme koşullarını yerine getirip getirmediğini, satış hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını ve müşteri memnuniyetini nasıl sağladıklarını değerlendirmek için kullanılır.

Performans değerlendirmeleri, belirlenen anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) üzerinden yapılır. Örneğin, satış hacmi, pazar payı, müşteri memnuniyeti, geri dönüş oranları gibi KPI’lar belirlenir ve distribütörlerin bu göstergeler üzerinden performansı değerlendirilir.

Performans değerlendirmeleri, distribütörlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, performanslarını iyileştirmek için gereken önlemleri almak ve işbirliği ilişkilerini güçlendirmek için önemlidir. Ayrıca, taraflar arasında performansın adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için objektif ve şeffaf bir süreç olmalıdır.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Sürekli İyileştirme

Distribütörlük sözleşmeleri, iş ortakları arasındaki işbirliğini ve verimliliği artırmak için sürekli olarak gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Piyasa koşullarının değişmesi, müşteri taleplerinin evrim geçirmesi ve teknolojik gelişmeler gibi faktörler, distribütörlük sözleşmelerinin sürekli olarak adapte edilmesini gerektirebilir.

Sürekli iyileştirme süreci, taraflar arasında geri bildirim alışverişi, piyasa araştırmaları, rekabet analizleri ve trend takibi gibi faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler sonucunda, sözleşme koşulları, iş süreçleri ve stratejiler güncellenir ve geliştirilir.

Sürekli iyileştirme, distribütörlerin ve üreticilerin rekabet avantajını korumak ve işbirliği ilişkilerini güçlendirmek için önemlidir. Ayrıca, değişen piyasa koşullarına ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde adapte olmak için esneklik sağlar ve işbirliğinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekler.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Veri Güvenliği ve Gizliliği

Distribütörlük sözleşmelerinde, taraflar arasında paylaşılan verilerin güvenliği ve gizliliği önemlidir. Üretici ile distribütör arasında ticari sırlar, müşteri bilgileri, satış verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılması gerekebilir. Bu nedenle, sözleşme kapsamında veri güvenliği ve gizliliğini korumak için uygun önlemler alınmalıdır. Bu önlemler arasında, veri paylaşımının sınırlı ve belirli amaçlar için yapılması, veri şifreleme ve güvenliği, erişim kontrolü ve yetkilendirme gibi teknik önlemler ile çalışanların gizlilik sözleşmeleri imzalaması gibi idari önlemler bulunabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Risk Yönetimi

Distribütörlük sözleşmeleri, iş ortakları arasındaki riskleri yönetmek için kullanılır. Bu riskler arasında, piyasa riski, finansal risk, operasyonel risk, hukuki risk gibi çeşitli faktörler yer alabilir. Sözleşme kapsamında, taraflar arasında riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için uygun mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bunlar arasında, risklerin tanımlanması, risklerin analiz edilmesi, risklerin azaltılması veya transfer edilmesi için stratejilerin belirlenmesi, sigorta gibi finansal araçların kullanılması ve kriz yönetimi planlarının oluşturulması gibi adımlar yer alabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Rekabetçi Fiyatlandırma ve Fiyat Değişimleri

Distribütörlük sözleşmelerinde fiyatlandırma politikaları ve fiyat değişimleri önemli bir konudur. Üretici ile distribütör arasında fiyatlandırma politikaları ve fiyat değişimleri konusunda açık ve net bir anlaşma yapılmalıdır. Bu anlaşmada, ürün fiyatlarının belirlenmesi, indirim ve promosyon politikaları, fiyat değişimleri ve zam konuları gibi konular yer alabilir. Ayrıca, piyasa koşullarının değişmesi durumunda fiyatların nasıl güncelleneceği ve bu değişikliklerin nasıl iletişim ve uygulanacağı da belirlenmelidir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Yerel ve Uluslararası Düzenlemelere Uyum

Distribütörlük sözleşmeleri, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumlu olmalıdır. Özellikle, rekabet hukuku, tüketici hakları, vergi düzenlemeleri, gümrük ve dış ticaret düzenlemeleri gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Sözleşme kapsamında, taraflar arasında geçerli olan yasal düzenlemelere uyumlu olunması ve bu düzenlemelerin ihlal edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Ayrıca, sözleşme kapsamında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuki prosedürlerin belirlenmesi ve bu prosedürlere uyumlu olunması gerekmektedir. Bu şekilde, taraflar arasında güvenilir ve sürdürülebilir bir iş ortamı oluşturulabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Sosyal ve Çevresel Sorumluluklar

Son olarak, distribütörlük sözleşmeleri kapsamında sosyal ve çevresel sorumlulukların da göz önünde bulundurulması önemlidir. Üretici ile distribütör arasında işbirliği yapılırken, sosyal ve çevresel etkilerin minimize edilmesi ve sürdürülebilir bir iş modelinin benimsenmesi önemlidir. Bu kapsamda, taraflar arasında sosyal sorumluluk projeleri, çevre dostu uygulamalar, etik iş davranışları gibi konuları içeren hükümlerin yer alması ve bu konularda ortak hedeflerin belirlenmesi önemlidir. Bu şekilde, işbirliği yapan tarafların toplumsal ve çevresel etkilerini azaltarak daha sürdürülebilir bir iş yapısı oluşturulabilir.

Distribütörlük Sözleşmelerinde Avukat Desteği

Distribütörlük sözleşmeleri, işletmeler arasındaki karmaşık ilişkileri düzenlediği için profesyonel hukuki destek almak önemlidir. Bu noktada, işletmelerin distribütörlük sözleşmelerini hazırlarken veya yürütürken bir avukattan destek alması faydalı olacaktır.

Avukatın Rolü:

 1. Hukuki Uzmanlık: Bir avukat, distribütörlük sözleşmelerinin yasal gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirebilir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini netleştirebilir. Bu, taraflar arasında anlaşmazlıkların önceden önlenmesine yardımcı olabilir.
 2. Risk Yönetimi: Avukatlar, sözleşmede yer alan maddelerin tarafların risklerini azaltacak şekilde tasarlanmasına yardımcı olabilir. Özellikle fesih koşulları, tazminat hükümleri, rekabet yasağı ve gizlilik maddeleri gibi alanlarda risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi önemlidir.
 3. Müzakere ve Anlaşma: Avukatlar, taraflar arasında adil ve dengeli bir anlaşmanın sağlanması için müzakere sürecine katılabilirler. Hukuki açıdan uygun, net ve anlaşılır bir sözleşme metni hazırlayarak tarafların haklarını koruyabilirler.
 4. Anlaşmazlık Çözümü: Distribütörlük sözleşmelerinden kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların çözümünde avukatlar önemli bir rol oynarlar. Taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkların arabuluculuk, tahkim veya yargı yoluyla çözülmesine yardımcı olabilirler.

Avukat Seçimi:

 • Distribütörlük sözleşmeleri konusunda uzmanlaşmış bir avukat seçmek, tarafların ihtiyaçlarına uygun hukuki tavsiye ve desteği sağlamak için önemlidir.
 • Avukatın deneyimi, referansları ve daha önce benzer durumlarda başarılı sonuçlar elde etmiş olması önemli bir faktördür.
 • Tarafların güven duyduğu ve rahatça iletişim kurabildiği bir avukatla çalışmak, işbirliğinin verimli ve etkili olmasını sağlar.

Avukat desteği, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve anlaşmazlıkların çözümü süreçlerinde tarafların haklarını korumak ve riskleri azaltmak için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, işletmelerin distribütörlük sözleşmeleriyle ilgili her aşamada avukattan profesyonel destek alması önerilir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir