Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha farklı olmaları nedeniyle, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi de çekişmeli boşanma dava dilekçesinden daha farklıdır.

Anlaşmalı boşanma bu tür davaların özel bir yönüdür. Hâkimin takdir yetkisini çekişmeli boşanma davasıyla sınırlandırır. Evlilik birliğinin temellerinin sarsıldığını (ağır geçimsizliklerle) düşünen çiftler, evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmişse çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Taraflar anlaştığından evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Hâkimin evlilik birliğinin devam edebileceği görüşü önemli değildir. Hakim çekişmeli boşanma yolunu seçen çiftleri boşamak zorundadır. Bu kuralın tek istisnası, protokolün yasadışılığıdır.

Çocuk velayeti, nafaka, mal rejiminin tasfiyesi, eş ve çocuk arasındaki kişisel ilişki vb. Tarafların tüm konularda anlaşmaları gerekir.

Her ne kadar anlaşmalı bir boşanma davası olsa da davacı ve davalı sıfatlarının dilekçede yer alması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde davayı açan eş davacı olarak yazılır ve kendisine dava açılan diğer eş de davalı olarak belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde davacı ve davalı eşlerin ad ve soyadları, TC kimlik numaraları yer almalı ve dilekçede eşlerin anlaşmalı olarak boşanmak istediklerinin dilekçe de belirtilmeli ve anlaşmalı boşanma dilekçesinin ekinde eşlerce imzalanmış boşanma protokolü de yer almalıdır. Bunun yanında dilekçede adres bölümüne tarafların tebligat adreslerinin de doğru yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açarken Avukatlık Hizmeti Almak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davalarının avukatlar aracılığıyla açılması gerektiği gibi bir zorunluluk yoktur. Kısaca anlaşmalı boşanma davası vatandaşların deyimiyle avukatsız da açılabilir. Eğer anlaşmalı boşanma davası avukatsız olarak açılacak ise dilekçenin davacı eş tarafından ıslak imzalı olarak verilmesi gerekmektedir.

Ancak anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken hukuki bilgi gerektiren bir alt yapının bulunması gerekmektedir, vatandaşların dilekçenin ve protokolün hazırlanması aşamasında avukatlardan görüş ve danışmanlık hizmeti almaları gerekebilecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi 2 ayrı nüsha olarak hazırlanmalıdır ve görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Davanın açılması için dilekçe ve eklerinin hukuk mahkemeleri ön büroya teslim edilmesi ve adliye veznelerinden harç, masraf ödemelerinin yapılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Avukatsız olarak anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşler, anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken aşağıda bulunun dilekçe örneğinden faydalanabilirler ancak yine de protokolün hazırlanmasında sözleşmeler hukuku alanında bilgi sahibi bir avukattan danışmanlık alınması tavsiye edilir. Zira bu konuda avukat hizmeti almamak için internet üzerinden bulduğu anlaşmalı boşanma protokollerini, hukuka uygunluk açısından denetlemeden mahkemeye sunmaktadırlar. Ancak anlaşma boşanma protokolü kişilerin maddi durumuna, mal varlıklarına, evlilik sürecinde sahip oldukları mal varlıklarına, çocukların durumuna göre değişkenlik göstereceği için özel olarak hazırlanması gereken bir sözleşmedir. Bu durumun vatandaşlarca göz ardı edilmesi kendileri için zaman yönünden ve ekonomik yönden kayıplar getirmektedir.

Özellikle evlilik birliğinden doğan hakları üzerinde bilgi sahibi olmayan eşler bu ihmali davranışları nedeniyle de boşanma sonucunda pişmanlık yaşamaktadırlar. Nitekim her evlilik ve bu evliliğin sonuçları farklılık arz etmektedir, bu nedenle boşanma protokolleri de farklılık göstermektedir. Taslak veya örnek olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokol örneğinin boşanmak isteyen bütün çiftlere uygun olması zaten mümkün olan bir durum değildir.

Yukarıda açıklanan nedenler kapsamında anlaşmalı olarak boşanmak isteyen kişiler, ekonomik veya başka özel nedenlerle bir avukattan vekillik hizmeti alabilecek durumda değilse dahi en azından avukattan danışmanlık hizmeti alarak yasal süreç ve evlilik birliğinden doğan haklarını öğrenmeli, anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi için danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Dilekçesi Nasıl Düzenlenir?

Anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinde tarafların her ikisinin boşanma konusunda mutabık olduğu özellikle belirtilerek, tarafların boşanmaya bağlı unsurlardan  mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve müşterek çocuk var ise velayet konusunda uzlaştığı maddeler halinde düzenlenmelidir. Hazırlanan protokol eşler tarafından ıslak imzalı olmalı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak düzenlenen anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin ekleri arasına koyularak teslim edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatsız Nasıl Düzenlenir?

Dilekçede davacı ve davalı eşlerin isim, soy isim, adres ve TC kimlik numarası belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin içeriğinde tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini bu konuda mutabık oldukları belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davasının ekinde ise boşanmanın sonuçlarının yer aldığı anlaşmalı boşanma protokol örneği de mutlaka sunulmalıdır. Dava dilekçesinde davacının, anlaşmalı boşanma protokolünde her iki eşinde ıslak imzası mutlaka yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerlilik Süresi

Taraflarca düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların protokolde yer alan maddeler mutabık olduğu aşamaya kadar geçerliliğini koruyacaktır. Bu nedenle protokolün geçerliliğine dair zaman veya süre yönünden herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla çok daha kısa zamanda bitmesi nedeniyle halk arasında anlaşmalı boşanma davasına tek celsede boşanma davası ifadesi dahi kullanılmaktadır. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davalarında, duruşmada hazırsa ve hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünü mahkeme huzurunda kabul ederse tek duruşmada karar verilmektedir. Ancak taraflardan biri veya her ikisi birden boşanma veya protokol bakımında kesin kararlarını henüz vermedikleri ve bu konuda süre istediklerini duruşma sırasında belirtir ise kararın bir sonraki duruşmada verilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi sağlanmaktadır. Yine taraflardan biri boşanmayı veya protokolü kabul etmezse bu sefer anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra her iki eş veya eşlerden biri boşanma ya da boşanmaya bağlı unsurlara dair uzlaştıkları konulardan vazgeçer ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Taraflar çekişmeli boşanma davası açmış ise her iki tarafın istemiyle dava görülürken anlaşmalı boşanma davasına da dönüşebilir.

Nafaka Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nasıl Belirlenir?

Anlaşma boşanma protokolü hazırlanırken, taraflar boşanma ve boşanmanın sonuçlarına yönelik unsurlarda anlaştığını maddelerde belirtmelidir. Nafakanın miktarı, ayın hangi gününde, hangi banka hesabına ödeneceği hususu da protokolde nafaka ile ilgili bölümlerde düzenlenmelidir. Eğer taraflar nafaka konusunda aralarında anlaşarak, nafaka ödenmemesi yönünde bir karara varmış ise de bu durumun anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Avukatlar Müvekkil Adına İmzalayabilir mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünün avukatlarca müvekkil adına imzalanması, evliliklerinin sonlandırılması adına protokole imza atma yetkisine sahip olan kişinin sadece eşler yani boşanan kişiler olması nedeniyle mümkün değildir. Bu nedenle vekillerin sözleşmede taraf olmaması nedeniyle anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamaları hukuken hatalı olup protokolde sadece eşlerin imzası olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kaç Nüsha Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokollerinden birisi davacı eşe, ikincisi davalı eşe ve üçüncüsü mahkemeye sunulmak üzere 3 nüsha olacak şekilde düzenlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nöbetçi Mahkemeye Hitaben mi Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi düzenlenirken hitaben görevli ve yetkili mahkeme belirtilerek yazılmalıdır. Uygulamada sıklıkla nöbetçi mahkeme olarak yazılarak dava açılmamalıdır. Örneğin Ankara Adliyesine hitaben yazılacak ise mutlaka “Ankara (  ) Aile Mahkemesi Hâkimliğine” şeklinde düzenlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü Farklı Mıdır?

Dava dilekçesi, dava açan davacının hangi tür dava açtığını belirten ve taleplerini içermektedir. Protokol ise her iki eşin boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaştığı maddeleri düzenlediği sözleşmedir. Bu nedenle her iki belge farklı nitelikler taşımakta olduğu için, anlaşmalı boşanma davası açılacağı zaman anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ayrıca düzenlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Adresler Neresi Olmalıdır?

Dilekçede taraflar gerçek adreslerini belirtmelidir zira kişiler adresini mahkeme tarafından gönderilen tebligat geldiğinde tebligatı alabileceği adresi belirtmelidirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Olmaması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası, asla çekişmeli boşanma dava dilekçesi gibi düzenlenmemelidir. Örneğin; dava dilekçesinde neden boşanma kararı alındığı, diğer eşin evlilik içerisinde kusurlu olup olmadığına dair iddialar yer almamalıdır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde, tarafların boşanmaya ilişkin ortak kararları belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Hükümleri Geçersiz Kılan Haller Nelerdir?

Protokolde ucu açık, kesinleşmemiş ve uygulanması konusu belirsiz olan maddeler hakim tarafından reddedilecektir. Örneğin; müşterek çocuğun velayeti bir ebeveyne verilip diğer ebeveyn ile kurulan kişisel ilişkide “çocuğu ne zaman isterse görebilir” maddesi geçerli olmayacaktır. Bunun yanında sözleşme serbestîsine uygun olmayan, temel hak ve özgürlüklere aykırı hükümlerin de hukuk düzenin de kabul edilmesi mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Protokolünde İleri Tarihli Taahhüt Verilebilir mi?

Protokolde hukuka uygun olması halinde ileri taahhütte bulunulması mümkündür. Örneğin; taraflar tazminat konusunda anlaşmış ve tazminatın ödenmesi konusunda kararın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içerisinde ödeneceği belirtilebilecektir. Yalnız taahhüdün maddi değer kaybı olmaması adına yakın tarihlere taahhüt verilmesi ve uygulanabilir olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Kürtaj Yazılabilir mi?

Maalesef bu tip hukuka ve ahlaka aykırı, akıl ve mantık dışı istemler bir takım kişilerce söz konusu olabilmedir. Ancak temel hak ve özgürlüklerini zedeleyici hükümlerin bir sözleşmeyle belirlenmesi mümkün değildir. Kadının kendi bedeni üzerinde karar verme özgürlüğü bir protokol ise belirlenemeyeceğinden bu tip hükümlerin bulunduğu protokollerin ise geçerliliği söz konusu olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Tamamlandıktan Sonra Mal Paylaşımı ya da Tazminat Davası Açılabilir mi?

Yargıtay içtihatlarına göre, taraflar mal paylaşımı ya da tazminat konusunda bir alacaklarının olmadığını protokolde belirmiş ise boşanma davası tamamlandıktan sonra tazminat veya mal paylaşımı için dava açamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle taraflar mal paylaşımı ve tazminat konularını protokolde kararlaştırmışlarsa bu konu için daha sonra yeniden dava açılamayacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

 

ANKARA ( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

VEKİL : Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

DAVALI :

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar …../…../….. Tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …../…../….. tarihinde doğan ….. ….. isimli müşterek bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik, yaşantılarını zora sokacak bir hal alarak had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle evlilik birliğinin sürdürülmesi imkânsız bir hale gelmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili kanunlar.

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ve arz ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak davamızın kabul edilmesini, davalının da boşanma isteğini kabul edeceğinden anlaşmamızın dikkate alınarak TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, görüşme düzenleri, nafaka ve diğer konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini talep ederim. …../…../…..

Davacı Vekili

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

 

 

En iyi avukat reklam yasağını çiğnemeyendir.

2 thoughts on “Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği”

  1. Ben zonguldaktan yaziyorum size,eşim olucak vatandaşla fikir ayriliklarimiz oldu,siddetli gecimsizlik,beni ve ortak olan 3 çocugumuzu defalarca magdur ettigi icin ben bosanmak istiyorum,kangrene dönen bu 18 yili nasil kesip atabilirim,bana bu konuda yol gosterirmisiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir